Hyppää sisältöön

Ketään ei saa pitää säilössä ilman lainmukaisia edellytyksiä, ei edes poikkeusoloissa

Poikkeusoloissa perusoikeuksien merkitys korostuu jokaisen elämässä. Organisaatiot sopeuttavat toimintaansa kriisin olosuhteisiin ja moni asia ei toimi kuten ennen. Kun ratkaistavana on yhtä aikaa monta yhteiskunnallisesti merkittävää ongelmaa, saattavat haavoittuvassa asemassa olevien ongelmat ja oikeudet jäädä taka-alalle.

Myös turvapaikka-asioiden ja oleskelulupahakemusten käsittelyyn on tullut kriisin seurauksena muutoksia, joilla on vaikutusta oikeuksien toteutumiselle. Turvapaikkapuhutteluita ei tällä hetkellä järjestetä. Suomen edustustot ovat keskeyttäneet oleskelulupahakemusten vastaanoton ja käsittelyn. Työlupien käsittelyyn ja asiakaspalveluun on tullut muutoksia.

Viime viikolla Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu vetosi jäsenvaltioihin säilössä olevien ulkomaalaisten vapauttamiseksi koronaepidemian aiheuttaman kriisin ajaksi. Monissa jäsenvaltioissa palautukset on tällä hetkellä keskeytetty eikä myöskään Euroopan sisäisiä, niin sanottuja Dublin-palautuksia laiteta täytäntöön. Ihmisoikeusvaltuutettu nosti esille sen, että ulkomaalaisen säilöön ottaminen maasta poistamisen turvaamiseksi voi olla lainmukaista vain silloin, jos palautus on todella toteutumassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa tiedoksi kaikki säilöön ottamista koskevat päätökset. Seuraamme kuinka koronaepidemia vaikuttaa säilöön ottamiseen ja sieltä vapauttamiseen. On tärkeää varmistaa, ettei ketään pidetä säilössä ilman lainmukaisia edellytyksiä. Säilöön otettu ulkomaalainen on myös päästettävä heti vapaaksi, kun edellytyksiä säilössä pitämiselle ei ole. Viranomaisten tuleekin jatkuvasti arvioida mahdollisesti muuttuvaa tilannetta jokaisen säilöön otetun kannalta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että on vaikea löytää edellytyksiä turvapaikanhakijoiden säilössä pitämiselle silloin, kun palautusajankohta ei ole tiedossa tai on siirtynyt hyvin pitkälle koronaepidemiaan liittyvien matkustusrajoitusten tai epävarmuuden johdosta.

Säilöön ottamisesta ja muista turvaamistoimista säädetään ulkomaalaislaissa. Ulkomaalaiseen voidaan kohdistaa lain tarkoittama turvaamistoimi, jos sekä yleiset että erityiset edellytykset täyttyvät. Säilöön ottaminen merkitsee henkilön perusoikeuksien huomattavaa rajoittamista ja sen vuoksi kyseessä on aina viimesijainen keino. Poikkeuksellisissakin olosuhteissa on muistettava, että lain mukaan ulkomaalaisen oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä.