Lausunto EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ollut kuultavana eduskunnan suuren valiokunnan työjaostossa koskien EU-komission tiedonantoa EU:n yhteisestä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta (E 125/2020). 

Komission ehdotuksessa on voimakas painotus laajamittaiseen maasta poistamiseen, maasta poistamisten lisäämiseen, ja näin yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan tehostamiseen. Tämä heijastuu ”paktin” jokaiseen osaan, ja näyttäytyy myös keskeisenä mittarina mahdollisten tulosten arvioinnissa. Sen sijaan se, kykeneekö unioni tehokkaasti tarjoamaan suojaa sitä hakeville jää kokonaisuudessa vähäiselle osalle. 

Palautusten lisääminen ei voi unionin päätöksenteossa ohittaa perus- ja ihmisoikeuksia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on usein hyvin konkreettisesti otettu kantaa jäsenvaltioiden turvapaikkaan liittyviin käytäntöihin, ja komission ehdotuksia on syytä huolellisesti arvioida tämän, sekä esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen, oikeuskäytännön pohjalta. 

On erittäin tärkeää, että Suomen kantojen jatkovalmistelussa arvioidaan kriittisesti ehdotettuihin säädöksiin liittyviä riskejä perus- ja ihmisoikeuksien valossa, ja haetaan ratkaisuja, jotka aidosti tukevat kansainvälistä suojelua tarvitsevien ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: 

04.11.2020