Valikko

Lausunto hallituksen esityksestä perusopetuslain 1 § ja 46 § ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Sivistysvaliokunta

HE 178/2016 vp

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää valiokuntaa mahdollisuudesta lausua asiassa.

Yleistä

Ehdotettu perusopetuslain muutos tukee kotoutumista myönteisellä tavalla. Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen sekä työelämäelementtien integrointi perusopetukseen on tarkoituksenmukaista. Joustava ja ripeä pääsy koulutukseen sekä sujuva ja opiskelijan omista tarpeista lähtevä koulutuspolku ovat keskeisiä kotoutumisen ja työelämään pääsyn kannalta. Perusopetus perusoikeutena tukee eri taustoista tulevien ihmisten yhdenvertaista osallisuutta yhteiskuntaan.

Opinto-oikeuden kesto

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta koskevan opinto-oikeuden kestossa on syytä ottaa huomioon yksilölliset syyt, jotka saattavat joissain tapauksissa puoltaa pidempää opiskeluoikeutta kuin hallituksen esitykseen kirjattu viisi vuotta.

Opetuksen laatu

Oppivelvollisuusiän ylittäneille tarjottavan perusopetuksen opiskelijamäärät ja sen myötä opetuksen volyymi kasvavat. Toimintaan tulee uudistuksen myötä uusia opetuksen järjestäjiä. Opetuksen on oltava yhtä laadukasta järjestäjästä riippumatta. Riittävästi huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi opettajien täydennyskoulutustarpeisiin.

Opintotuki ja opintososiaaliset etuudet

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa erillisessä valmistelussa olevaa muutosta, että perusopetusta saaville oppivelvollisuusiän ylittäneille säädetään oikeus opintotukeen. Myös muiden opintososiaalisten etujen yhdenvertainen saaminen on varmistettava.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu                       Kirsi Pimiä

23.11.2016