Valikko

Lausunto lakimuutosehdotuksista eräistä avioliittolain muutosten edellyttämistä lakimuutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriö
[email protected]
STM043:00/2016

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä                               

Eri perhemuotojen tunnustaminen ja yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvassa ja muussa lainsäädännössä ovat keskeisiä perus- ja ihmisoikeuksia. Nyt esitetyt uudistukset ovat perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta olennaisia ja oikeansuuntaisia. Ne parantavat pääsääntöisesti sekä pariskuntien että eri perhemuodoissa elävien lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta. 

Ehdotettu samaa sukupuolta olevien parien avoliittojen tunnustaminen sosiaaliturvaa koskevassa lainsäädännössä ja sen soveltamisessa nykyistä johdonmukaisemmin on parannus nykytilanteeseen, jossa eri ja samaa sukupuolta olevia avopareja kohdellaan osassa lainsäädäntöä ja soveltamiskäytäntöä eri tavoin.

Osa perheistä jää edelleen vanhempainetuuksien ulkopuolelle

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnittää huomiota siihen, että esitetyt muutokset eivät valitettavasti ole kattavia, vaan ne jättävät joitakin perhemuotoja tai vanhempia yhä keskeisten sosiaaliturvan muotojen ulkopuolelle.

Erityisesti yhdenvertaisuusvaltuutettu on huolissaan sellaisen lasta hoitavan isän, joka ei asu eikä ole elänyt lapsen äidin kanssa, jättämisestä kokonaan vanhempainrahan ja sitä vastaavan vapaan ulkopuolelle. Tämä esitys on selvästi lapsen oikeuksien vastainen. Lapsen kanssa asuvalla ja lapsen hoidosta vastaavalla isällä tulee olla oikeus vanhempainrahaan siitä alkaen, kun isä ottaa lapsen hoitoonsa, riippumatta siitä, onko isä elänyt lapsen äidin kanssa.

Erinäisiä huomioita

Esitetyt muutokset pienentävät monissa tapauksissa niiden henkilöiden saamia etuuksia, joita muutokset koskevat. Näin on esimerkiksi elatustuen ja työttömyysturvan yksinhuoltajakorotuksen osalta. Tehokas ja yksilöllisesti kohdistettu tiedottaminen muutoksista on näiden henkilöiden kannalta erittäin tärkeää, jotta he pystyvät ennakoimaan muutokset toimeentulossaan.

Avoliiton määritelmää yleisessä asumistuessa esitetään muutettavaksi niin, että myös samaa sukupuolta olevat avoparit tunnustetaan, jolloin avoliitossa olevat samassa asunnossa asuvat henkilöt katsotaan aina kuuluviksi samaan ruokakuntaan. Tämä on johdonmukainen muutos. Muutos on syytä toteuttaa niin, että yhdessä asuvilla ihmisillä sukupuolesta riippumatta on tarvittaessa aina mahdollisuus todistaa, että he eivät ole pariskunta, jos he eivät sitä ole.

Esitettyjen muutosten jälkeenkin osassa sairausvakuutuslain pykälistä käytettäisiin edelleen termejä äiti ja isä tai ”nainen, joka on raskaana”. Joissain tapauksissa tämä terminologia asettaa edelleen eri asemaan tai näkymättömämmiksi ne perhemuodot, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Neutraali kielenkäyttö, kuten ”vakuutettu”/”vakuutetut” varmistaisi useissa tilanteissa yhdenvertaisuuden toteutumisen paremmin kuin sukupuolitetut viittaukset.                            

Sosiaaliturvassa tulee huomioida perhemuotojen moninaisuus ja eri perhetilanteet mahdollisimman joustavasti. Lapsen elämässä voi olla useampia hänestä huolehtivia vanhempia kuin kaksi. Lapsen edun kannalta olisi tärkeää, että hänen kaikki tosiasialliset vanhempansa voisivat käyttää perhevapaita ja niihin liittyviä etuuksia vanhempien parhaaksi katsomalla tavalla.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon on tullut, että vanhemman oikeus työssäkäyntiin vanhempainrahakaudella on erilainen riippuen siitä, onko kyseessä adoptiovanhemmuus vai muu vanhemmuus. Sellainen vanhempi, joka on adoptoinut puolisonsa lapsen perheen sisäisellä adoptiolla, katsotaan adoptiovanhemmaksi, vaikka lapsi olisi syntynyt perheeseen puolisoiden yhteisellä harkinnalla. Valtuutettu katsoo, että työssäkäyntioikeuden vanhempainrahakaudella ei pidä riippua siitä, onko kyseessä adoptiovanhemmuus vai muunlainen vanhemmuus.                                                           

Lopuksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa, että kaikkia viranomaisia koskee yhdenvertaisuuslain mukainen velvoite edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti muun muassa seksuaalisen suuntautumisen osalta. Tämän toteutumiseksi on olennaista, että tulkinnanvaraisissa tilanteissa lainsäädäntöä sovelletaan aina sillä tavoin, että ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu                     Kirsi Pimiä

Ylitarkastaja                                              Aija Salo

05.10.2016