Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Valtuutettu katsoo, että ehdotettu sääntely on erittäin merkittävä yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisuuslain toteutumisen näkökulmista. Digitalisaatio, automatisaatio ja tekoälyn hyödyntäminen ovat mahdollisuuksia edistää yhdenvertaisuuden toteutumista, edistää yhteiskunnan toimintojen tehokkuutta, laatua ja saavutettavuutta kaikille.

Toisaalta, mikäli digitalisaation ja automatisaation edetessä ja sääntelyä laadittaessa ei huomioida yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, aiheutuu merkittäviä riskejä epäyhdenvertaisuuden syventymisestä ja syrjinnästä, kuten useissa kansainvälisissä ja eurooppalaisissa raporteissa ja kannanotoissa sekä käynnissä olevien Euroopan tason sääntelyhankkeiden puitteissa on tuotu esille. Näitä riskejä on tutkimuksessa ja eri tahojen kannanotoissa tuotu esille erityisesti koskien autonomisia, ns. koneoppivia ja datan pohjalta profiloivia tekoälymenetelmiä. Valtuutetun näkemyksiä aiheesta on esitetty aiemmin oikeusministeriölle ja valtiovarainministeriölle annetuissa lausunnoissa sekä hiljattain maaliskuussa eduskunnalle annetussa kertomuksessa.

Automaattista päätöksentekoa koskeva sääntely on laadittava mahdollisimman hyvin tukemaan viranomaisten velvoitetta edistää tosiasiallista yhdenvertaisuutta ja tehokkaasti poistamaan syrjinnän riskit. Käsillä olevassa sääntelykokonaisuudessa on erittäin kannatettavia ja tarpeellisia ehdotuksia; yleiset lähtökohdat ehdotuksessa ovat hyviä. Esitetyssä on kuitenkin myös vielä joitakin kohtia, joita tulisi jatkokehittää yhdenvertaisuuden toteutumisen turvaamiseksi ja edistämiseksi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (pdf)

06.05.2022