Valikko

Lausunto Tenojoen sopimuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö

[email protected]

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että perustuslain 17 §:ssä turvattu saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan on keskeinen säädös myös hallituksen esitykseen sisältyvän sopimuksen ja siihen liittyvien määräysten kannalta. Kalastus eri muodoissaan, mukaan lukien perinteiset kalastusmenetelmät, on saamelaisten kulttuurin säilymisen ja siirtämisen kannalta olennainen elinkeino. Tämä koskee soveltuvin osin myös muita saamelaisia kuin tällä hetkellä Tenojoen alueella pysyvästi asuvia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa, etteivät sopimukseen otetut kalastukseen, mukaan lukien kalastuslupien haltijoihin, kohdistuvat rajoitukset saa haitata kohtuuttomalla tavalla saamelaisten oikeuksien toteutumista.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu        Kirsi Pimiä

 

Ylitarkastaja                                Aija Salo

27.10.2016