Hyppää sisältöön

Sateenkaarinuorten hyvinvointiin on panostettava kaikkialla yhteiskunnassa

Sateenkaarinuoret ovat kaikkien ikäistensä tavoin herkässä, haavoittuvassa, ja erittäin tärkeässä elämänvaiheessa, kun oma persoonallisuus rakentuu, ja suhde ympäröivään maailmaan kehittyy. Yhteiskunnan tulisi tukea nuoria tässä vaiheessa, mutta sateenkaarinuorten osalta yhteiskunta ei näytä onnistuneen tehtävässään.

Monet sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät yhteiskunnan ahtaat normit kuormittavat useiden nuorten elämää. Normit ja ympäristöstä tuleva paine voivat aiheuttaa sateenkaarinuorille esimerkiksi vähemmistöstressiä. Vähemmistöstressi on stressitila, joka syntyy muun muassa ympäröivän yhteiskunnan oletuksista, erilaisuuden tunteista ja toiseuden kokemuksesta. Vähemmistöstressillä tarkoitetaan yksilön pitkäaikaista sosiaalista ja sisäistä painetta vähemmistöryhmään kuulumisen takia. (Seta).

Sateenkaarinuorten asemaa voidaan parantaa kyseenalaistamalla ja purkamalla normatiivisia oletuksia sukupuolesta ja seksuaalisuudesta kaikkialla yhteiskunnassa. On tärkeää, että yhteiskunnassa on tilaa jokaiselle. Se luo turvaa ja hyvinvointia yhä useammalle olla ja elää oman näköistään elämää. Tämän vuoksi heteronormatiivisten ja binääriseen sukupuolikäsitykseen perustuvien asenteiden, käytäntöjen ja oletusten kyseenalaistaminen ja muuttaminen on tärkeää. 

Lisäksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla on tehtävä töitä sen vahvistamiseksi, että sateenkaarinuoret voivat luottaa siihen, että heidän hyvinvoinnistaan ja ihmisoikeuksistaan huolehditaan yhteiskunnassamme. Tämä tarkoittaa myös sitä, että heidät huomioidaan lainsäädännön uudistuksissa. On myös varmistettava, että nuorten oikeus tulla kuulluksi ja osallistua toteutuu. Yksi kiireisimpiä esimerkkejä on translaki, joka on uudistettava ilman viivästyksiä itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi ja vastaamaan perus- ja ihmisoikeuksia, myös nuorten osalta. 

Syrjinnän ehkäisemisessä ja yhdenvertaisuuden edistämisessä nuorten arjessa on vielä paljon tehtävää. Meidän on tehtävä määrätietoisesti töitä, jotta sateenkaarinuorten elämään vaikuttavat yhteiskunnan syrjivät rakenteet saadaan purettua, jotta moninaisuus nähdään yhä laajemmin voimavarana ja jotta jokaiselle on aidosti tilaa yhteiskunnassamme. On pidettävä huolta siitä, että jokaisella nuorella on turvallista kasvaa ja kehittyä, tulla arvostetuksi, nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. 

Vuonna 2016 YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi yleiskommentin lapsen oikeuksien täytäntöönpanosta nuoruusiässä. Kyseisessä yleiskommentissa korostetaan, että sateenkaarinuorten oikeuksien toteutumiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Viisi vuotta myöhemmin, tämä vaatii edelleen työtä, myös meillä Suomessa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on monia muita nuoria suurempi riski joutua syrjityiksi. Sateenkaarinuoret myös kokevat terveydentilansa muita nuoria heikommaksi. Esimerkiksi vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan mielialaan liittyvät huolet ovat sateenkaarinuorilla lähes kaksi kertaa yleisempiä kuin muilla nuorilla. Kyselyn tuloksista myös ilmenee, että sateenkaarinuoret eivät muita nuoria useammin saa tukea ja apua ongelmiinsa silloin kun sitä todella tarvitsevat. Tämä on vakava viesti, johon yhteiskunnan on puututtava. 

Jokaisella nuorella on oikeus tukeen ja turvalliseen kasvuympäristöön. Esimerkiksi kouluissa ja harrastuksissa olemisen ja osallistumisen täytyy olla turvallista jokaiselle omana itsenään. On aikuisten tehtävä pitää huoli siitä, että tämä myös käytännössä toteutuu. Kouluissa, harrastuksissa ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa on tärkeää olla osaamista sateenkaarinuorten kohtaamiseen ja turvallisen tilan luomiseen. Yhdenkään nuoren ei pitäisi joutua tilanteeseen, jossa esimerkiksi kouluun meneminen tai palveluun hakeutuminen pelottaa syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun vuoksi. 

Nuorten parissa toimiville ammattilaisille on tärkeää järjestää koulutusta seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Kouluissa tulisi myös huomioida ihmisten moninaisuus esimerkiksi tilankäyttöä suunniteltaessa. Kouluissa on myös kuultava sateenkaarinuoria ja pidettävä huolta myös heidän aidoista vaikutusmahdollisuuksistaan kouluympäristössä. Viranomaisilla, koulutuksenjärjestäjillä ja oppilaitoksilla on myös lain mukaan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa toimintansa syrjimättömyys.

Lapsistrategian koronatyöryhmä on kiinnittänyt huomiota sateenkaarilapsiin ja -nuoriin kohdistuviin koronatilanteen vaikutuksiin. Pandemia muun muassa keskeytti monet matalan kynnyksen palvelut ja vertaistuen ryhmät. Työryhmä esittikin loppuraportissaan, että sateenkaarilasten ja -nuorten hyvinvointi täytyy turvata koronakriisin jälkihoidossa. Lapsille ja nuorille on tarjottava riittävästi tukea julkisista palveluista. Myös riittävät resurssit sateenkaarilasten ja -nuorten mielenterveyspalveluihin on varmistettava nyt ja tulevaisuudessa.

Lopuksi muistutan, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon voi olla yhteydessä, jos kohtaa syrjintää seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella kielletään yhdenvertaisuuslaissa. Meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, myös lapset ja nuoret. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät täältä. Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä taas voi olla yhteydessä tasa-arvovaltuutettuun.

Hyvää Helsinki Pride -viikkoa!

Haluatko lukea aiheesta lisää?

Tietoa ja asiantuntemusta löydät esimerkiksi Setan nuorten sivuilta ja sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskukselta.

Lähteitä: