Hyppää sisältöön

Yhdenvertainen koulumaailma vaatii aktiivisia syrjinnän- ja rasisminvastaisia toimia

Kasvatuksella ja opetuksella on tärkeä tehtävä lapsen ja nuoren hyvän ja turvallisen kasvun perustana kodin ja perheen rinnalla. Koulutuksen tärkeä tehtävä on tunnistettu myös yhdenvertaisuuslaissa. Laissa koulutuksen järjestäjälle asetetaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta ja laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen oppimisympäristöön. Koulutusjärjestelmä ei kuitenkaan nykyisellään takaa turvallista ja yhdenvertaista ympäristöä jokaiselle lapselle. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleissa yhteydenotoissa käy ilmi, että emme ole onnistuneet turvaamaan syrjinnästä ja häirinnästä vapaata koulumaailmaa. Valtuutettu saa vuosittain lukuisia yhteydenottoja, joissa lapsi tai nuori on joutunut kohtaamaan häirintää koulussa muiden oppilaiden, tai valitettavasti jopa opettajan tai muun oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvan taholta.

Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Häirintä määritellään laissa käyttäytymiseksi, jolla loukataan henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti. Käyttäytymisellä luodaan kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten esimerkiksi alkuperään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä halventava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Sekä yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulevien yhteydenottojen että tutkimusten ja selvitysten perusteella vähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemukset koulutuksesta kertovat jo varhaislapsuudesta koetuista ennakkoluuloista, ulkopuolisuudesta, kiusaamisesta ja vähättelystä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuonna 2020 julkaisema selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä Suomessa toi esille, että rasismia esiintyy kaikilla koulutusasteilla jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Erityisesti rasistinen häirintä ja rodullistavat oppilaanohjauksen käytännöt kävivät ilmi kyselyyn vastanneiden ja selvitykseen haastateltujen kokemuksista.

Huolestuttavaa yhdenvertaisuusvaltuutetun saamissa yhteydenotoissa kouluissa tapahtuvasta rasistisesta häirinnästä on oppilaitosten riittämätön puuttuminen siihen.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen oppimiseen. Rasismi tai muu syrjintä eivät kuulu koulumaailmaan ja oppilaitoksien on aktiivisesti puututtava ja ennaltaehkäistävä syrjintää.

Yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii lainsäädäntömuutoksia ja aktiivisia käytännön toimia

Jotta koulutuksen yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan edistää ja syrjiviin käytäntöihin puuttua, on syrjintä ja rasismi tunnistettava rakenteellisena ilmiönä kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä kehitettävä yhdenvertaisuutta vahvistavia toimintatapoja.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että yhdenvertaisuuslain häirinnän kieltoa tulee hyödyntää tehokkaammin keinona puuttua rasistiseen häirintään. Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen yhteydessä tulisikin vahvistaa oppilaitosten velvollisuutta puuttua häirintään.

Tällä hetkellä työnantajan menettelyä pidetään syrjintänä, jos työnantaja ei ryhdy tarvittaviin toimiin työntekijään kohdistuvan häirinnän poistamiseksi sen jälkeen, kun häirintä on tullut työnantajan tietoon. Vastaava velvollisuus toimenpiteisiin tulisi laajentaa oppilaitoksissa koskemaan henkilökunnan lisäksi myös oppilaisiin ja opiskelijoihin kohdistuvaan häirintään puuttumista.

Vastuu turvallisesta oppimisympäristöstä on oppilaitoksella ja koulutuksen järjestäjällä. Rasismin- ja syrjinnänvastainen kasvatustyö tulisi saada osaksi opettajien tutkinto-ohjelmia ja täydennyskoulutusta. Koulutuksen syrjiviä rakenteellisia käytäntöjä on opittava tunnistamaan ja tunnustamaan, jotta niitä voidaan purkaa.

Lasten yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoite tulisi ulottaa koko koulutusjärjestelmään, myös varhaiskasvatukseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että varhaiskasvatuksen järjestäjille säädettäisiin oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien tapaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta ja laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Oikeusministeriön työryhmän lausuntokierroksella oleva esitys sisältää ehdotuksen, että yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoite ulotetaan varhaiskasvatukseen ja koulutuksen järjestäjälle tulee vahvempi velvoite puuttua häirintään.

Meidän on pystyttävä kehittämään koulutusjärjestelmäämme siten, että jokainen lapsi ja nuori voi kokea olevansa arvostettu omana ainutlaatuisena itsenään koulumaailmassa. Häirintään puuttumisen vahvistaminen on yksi merkittävä askel kohti tätä tavoitetta.