Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitykseen perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Valtuutettu kiinnittää huomiota 13.5.2020 antamaansa lausuntoon perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausuntoa VTT-Dno-393 käsitellään hallituksen esityksen sivulla 32. Lausunnossaan valtuutettu katsoi, että erityisiä opetusjärjestelyitä tulee tarjota yhtäläisesti lapsille, jotka ovat perustellusti poissa lähiopetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi, jos erityisiä opetusjärjestelyitä tehdään lapsille, jotka itse kuuluvat riskiryhmään. Opetushallitus muutti valtakunnallista ohjeistustaan yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon mukaisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suositteli lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle sen selvittämistä tulisiko perusopetuslain 18 §:n kolmanteen kohtaan lisätä oppilaan oman terveydentilan lisäksi viittaus oppilaan läheisen terveydentilaan tai muutoin täsmentää lainsäädäntöä. Nyt hallituksen esityksessä todetaan yhdenvertaisuusvaltuutetun kannan vastaisesti, että perusopetuslain 18 §:n mukaisia erityisiä opetusjärjestelyitä ei voida tarjota muutoin kuin oppilaan oman terveydentilan perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan kyseinen linjaus voi olla välillisesti syrjivä.

Perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Pykälän toisessa momentissa mainitaan erikseen, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Perheenjäsenen terveydentilan vuoksi normaalista opetuksesta poissaolevan lapsen jättäminen opetuksen erityisjärjestelyiden ulkopuolelle voi olla myös yhdenvertaisuuslain 13 §:n kieltämää välillistä syrjintää. Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Poissaoloja ja opetuksen erityisjärjestelyitä koskeva hallituksen esityksen linjaus asettaa lapset erityisjärjestelyiden suhteen eri asemaan sen perusteella perustuuko poissaolo opetuksesta omaan vai perheenjäsenen kuulumiseen riskiryhmään. Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista, esimerkiksi perheenjäsentä, koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Hallituksen esitys perustuu arvioon, jossa erityisen opetusjärjestelyiden vaihtoehtona on lähiopetus. Tällaisessa arviointiasetelmassa lähiopetus olisi yleensä lapsen etua parhaiten tukeva ratkaisu. Valtuutetun arvion mukaan arviointiasetelma on kuitenkin osin virheellinen. Mikäli lapsella on perheenjäsenen terveydentilaan liittyvä perusteltu syy olla poissa lähiopetuksesta, ovat käsillä yleisvaarallisen tartuntataudin kyseessä ollessa olennaisilta osin yhtä painavat terveyden suojeluun liittyvät syyt käyttää erityisiä opetusjärjestelyjä kuin silloin kuin lapsi on poissa oman terveydentilansa vuoksi. Koska yleisen elämänkokemuksen perusteella voidaan olettaa, että erityisjärjestelyin toteutettu opetus on laadukkaampaa kuin kotiin itsenäiseen tai vanhempien vaihtelevalla tuella tapahtuvaan opiskeluun tarjottavat tehtävät ja materiaalit, myös lapsen edun huomioiminen puoltaa erityisjärjestelyiden tarjoamista kaikille OPH:n ohjeen mukaisesti opetuksesta poissa oleville lapsille riippumatta siitä perustuuko poissaolo lähiopetuksesta omaan vai perheen jäsenen terveydentilaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee edelleen perusopetuslain 18 §:n täsmentämistä niin, että myös läheisen terveydentilan vuoksi perustellusti lähiopetuksesta poissaoleva lapsi olisi oikeutettu erityisiin opetusjärjestelyihin. Vaikka perusopetuslain 18 § jätettäisiin ennalleen, se ei valtuutetun näkemyksen mukaan poista velvoitetta tarjota erityisiä opetusjärjestelyitä yhdenvertaisesti myös perheenjäsenen terveydentilan vuoksi lähiopetuksesta poissa oleville lapsille. Lapset, jotka ovat perustellusti poissa lähiopetuksesta perheenjäsenen terveydentilan vuoksi ovat vertailukelpoisessa asemassa niiden lasten kanssa, jotka ovat perustellusti poissa lähiopetuksesta oman terveydentilansa vuoksi. Yhdenvertaisuuslain 13 §:n mukaan kyse ei ole välillisestä syrjinnästä, jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Erilaiselle kohtelulle ei ole yllä esitetyn perusteella ole valtuutetun arvion mukaan löydettävissä hyväksyttävää tavoitetta, jonka toteuttamiseksi olisi oikeasuhtaista (asianmukaista, tarpeellista ja kohtuullista) evätä erityiset opetusjärjestelyt lapselta, joka tarvitsee niitä vanhemman terveydentilaan liittyvistä perustelluista  syistä (esimerkiksi vanhemman kuuluminen riskiryhmään ja tästä seuraava poissaolo töistä tai vastaavasta toiminnasta lääketieteellisen arvion perusteella) tilanteessa, jossa myös lapsen kuuluminen riskiryhmään oikeuttaa erityisiin opetusjärjestelyihin koulusta poissaolon aikana, huomioiden lapsen edun korkea etusija kaikessa julkisessa toiminnassa. Valtuutetun arvion mukaan ei ole lapsen edun mukaista pakottaa lasta valitsemaan vanhemman terveyden vaarantumisen ja opetuksen yhdenvertaisen saamisen välillä.

Yllä esitetyn perusteella yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää hallituksen esityksen sivun 32 linjausta erityisen opetusjärjestelyiden rajaamisesta mahdollisesti välillisesti syrjivänä, mikäli linjaus johtaa lain soveltamiseen siten, että vanhemman terveydentilan vuoksi perustellusti opetuksesta pois-sa oleva lapsi ei saa yhdenvertaisesti erityisiä opetusjärjestelyjä muiden opetuksesta poissa olevien kanssa.

Erityisen opetusjärjestelyiden lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnittää huomiota haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamiseen kaikissa pandemiatilanteissa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää esitettyä linjausta 1-3 vuosiluokkien oppilaiden ja muiden 20 §:n 4 momentissa lueteltujen oppilaiden vahvemmasta oikeudesta lähiopetukseen perusteltuna. Tartuntatautitilanne voi kuitenkin kehittyä sellaiseen vaiheeseen, jossa oppilaitokset olisi syytä sulkea kaikilta oppilailta, jotta voidaan turvata heidän ja heidän läheistensä oikeus terveyteen ja elämään. Hallituksen esityksessä tulisi kuvata millainen, esimerkiksi valmiuslain soveltamisasetuksiin perustuva prosessi voi johtaa oppilaitosten sulkemiseen kokonaan ja miten tällaisessa tilanteessa turvataan parhaalla mahdollisella tavalla haavoittuvassa asemassa olevien oppilaiden oikeus opetukseen. Valtuutetun arvion mukaan parhaaseen lopputulokseen kaikkien osapuolten välillä on omiaan johtamaan se, että opetusjärjestelyistä pyritään sopimaan yhteistyössä oppilaan ja vanhempien kanssa.

29.10.2020