Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Fimealle miesten väliseen seksiin liittyvään verenluovutuskieltoon

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Dnro FIMEA/2019/000264

Yhdenvertaisuusvaltuutetun vastaus lausuntopyyntöönne

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lakimääräisenä tehtävänä on yhdenvertaisuuslain sisältämän syrjinnän kiellon valvonta sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Näiden tehtäviensä mukaisesti arvioituna yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää perusteltuna, että miesten väliseen seksiin liittyvää verenluovutuskieltoa arvioidaan nykyisin käytettävissä olevien testausmenetelmien ja muun tutkimustiedon valossa Fimean määräyksessä uudelleen. 

Luovutuskielto tilanteessa, jossa seksiä on harjoitettu uuden kumppanin kanssa

Valtuutettu toteaa, että tutkimusmenetelmien kehittymisen ja tutkimustulosten varmuuden lisäännyttyä näyttäisi perustellulta lyhentää nykyistä 12 kuukauden verenluovutuskieltoa silloin kun seksiä harjoitetaan uuden kumppanin kanssa.  Nyt voimassa olevan Fimean määräyksen mukaan uuden, eri sukupuolta olevan seksikumppanin kanssa harjoitettu seksi aiheuttaa 4 kuukauden mittaisen verenluovutuskiellon. Valtuutettu katsoo, että vastaavaa 4 kuukauden luovutuskieltoa on perusteltua soveltaa myös miehelle, joka harjoittaa seksiä uuden mieskumppanin kanssa.  Valtuutettu kannattaa Fimean määräyksen muuttamista näin ehdotetulla tavalla.

Luovutuskielto tilanteessa, jossa seksiä harjoitetaan vakituisen kumppanin kanssa

Fimean nykyisen ja ehdotetun määräyksen mukaan vakituisen kumppanin kanssa harjoitettu seksi ei aiheuta luovutuskieltoa silloin kun parikumppanit ovat eri sukupuolta. Fimean nykyisen määräyksen mukaan vakituisen kumppanin kanssa harjoitettu seksi aiheuttaa luovutuskiellon silloin kun molemmat parikumppanit ovat miehiä. Määräys kohtelee verenluovuttajia tällöin eri tavoin näiden seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Määräystä ei esitetä luonnoksessa tältä osin muutettavaksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että määräystä tulee muuttaa niin, ettei se kohtele vakituisessa parisuhteessa seksiä harjoittavia pareja eri tavoin näiden seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää, että vakituisessa parisuhteessa elävien kesken harjoitetun seksin aiheuttama luovutuskielto poistetaan myös kahden miehen muodostamassa parisuhteessa.

Määräyksen arviointia lainsäädännön sisältämän syrjinnän kiellon osalta 

Perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki kieltävät erilaiseen asemaan asettamisen seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Syrjinnän kielto koskee myös viranomaisia esimerkiksi määräysten antajina niin, että viranomainen ei voi asettaa syrjivää määräystä. 

Lainsäädäntömme lähtee siitä, että erilainen kohtelu kielletyllä syrjintäperusteella on mahdollista vain, mikäli lainsäädännössä asetetut erilaisen kohtelun oikeuttavat kriteerit täyttyvät. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että mikäli määräys halutaan antaa sen sisältöisenä, että se edelleen kohtelee verenluovuttajia eri tavoin näiden seksuaalisen suuntautumisen perusteella, tulee määräyksen tueksi laatia arvio esityksen syrjimättömyydestä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on aikaisemmin Fimealle antamassaan lausunnossa (26.4.2019) arvioinut millä tavoin määräystä ja sen soveltamisohjetta voitaisiin muuttaa syrjimättömäksi niin, että määräyksen tavoitteena oleva veren turvallisuus voidaan taata. Valitettavasti yhdenvertaisuusvaltuutetun aikaisempaa lausuntoa ei ole otettu huomioon määräystä jatkovalmisteltaessa.

Yhdenvertaisuuslain syrjinnän kielto ja sen oikeuttamisperusteet

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että nyt lausunnolla olevaa määräystä tulee arvioida yhdenvertaisuuslain välittömän syrjinnän kiellon (YVL 10 §) ja sen oikeuttamisperusteiden kautta (YVL 11 §). 

Välittömän syrjinnän oikeuttaminen viranomaisen toiminnassa edellyttää (YVL 11,1§), että viranomaistoimien on perustuttava lainsäädäntöön ja sen lisäksi toimilla on oltava hyväksyttävä tavoite ja että keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että pelkkä Veripalvelulain yleinen viittaus veriturvallisuuteen ei riitä erilaisen kohtelun perusteeksi. Viranomaisen (tässä tapauksessa Fimean) on pystyttävä osoittamaan, että veriturvallisuutta ei pystytä takaamaan rajoittamatta parisuhteessa elävien, samaa sukupuolta olevien henkilöiden mahdollisuutta verenluovutukseen. Mikäli näin on ja pelkästään seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvia rajoituksia tarvitaan, tulee eri rajoitusvaihtoehtoja seuraavaksi arvioida ja sen jälkeen valita niistä se joka pienintä eroa yhdenvertaisuudelle kohtelulle tehden toteuttaa riskiin nähden oikeasuhtaisen tuloksen. Vain näin perusteltuna erilainen kohtelu on lainsäädännön mukaisesti oikeutettua.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on keskustellut Fimean kanssa määräyksen tavoitteista ylläpitää veriturvallisuutta. Näissä keskusteluissa ei ole käynyt ilmi, että Fimealla olisi nimenomaan pysyvässä parisuhteessa keskenään elävistä miehistä sellaista tutkimustietoa, joka osoittaisi välttämättömäksi tai edes tarpeelliseksi määrätä kategorista verenluovutuskieltoa parisuhteessa eläville miespareille. Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että yleistä tutkimustietoa homoseksuaalien riskeistä verenluovutuksesta ei voi käyttää parisuhteessa elävien miesparien poissulkemiseen verenluovuttajista.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on aikaisemmassa lausunnossaan myös osoittanut, että erityyppisillä kysymyksillä verenluovuttajille pystytään yleistä luovutuskieltoa tarkkarajaisemmin puuttumaan niiden henkilöiden verenluovutukseen, joista voidaan arvioida olevan vaaraa veriturvallisuudelle.

Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (YVL 5§)

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että viranomainen arvioi yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Hallituksen esitystä lainaten: ”Selvää on, että viranomaisen on erityisesti muutettava niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.” Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että Fimea ei määräysesitystä valmistellessaan ole toteuttanut yhdenvertaisuuslain 5 §:ssä säädettyä velvollisuuttaan yhdenvertaisuuden edistämisestä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei ole ollut lausuntoa valmistellessaan käytettävissä yhdenvertaisuuslain edellyttämää Fimean yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen mahdollisesti sisältämiä tavoitteita ja keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseen seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 

Yhteenvetona

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että Fimean määräys nyt esitetyssä muodossaan synnyttää yhdenvertaisuuslain 28 §:ssä kuvatun olettaman syrjinnän kiellon rikkomisesta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että esitystä tulee muuttaa niin, että veriturvallisuus voidaan taata rikkomatta kuitenkaan lainsäädännössä olevia syrjinnän kieltoja seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää harkittavaksi tapaamisen järjestämistä Fimean ja yhdenvertaisuusvaltuutetun välillä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

Toimistopäällikkö Rainer Hiltunen

01.12.2020