Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Esitetty lainmuutos palauttaisi lapsen subjektiivisen oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Voimassaoleva varhaiskasvatuslaki asettaa lapset eriarvoiseen asemaan sen perusteella, mikä on heidän vanhempiensa tai muun laillisen huoltajan asema työmarkkinoilla. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toi kriittiset huomionsa esiin lausunnossaan 29.9.2015 (VTTDno-2015-379) varhaiskasvatusoikeuden rajoitusta käsitelleeseen hallituksen esitykseen. Selvitykset rajauksen toimeenpanosta (esim. VakaVai-tutkimus) osoittavat yhdenvertaisuusvaltuutetun ja muiden toimijoiden esittämän kritiikin olleen perusteltua. Ennakoitujen negatiivisten yhdenvertaisuusvaikutusten lisäksi kuntien erilainen toiminta vaikutti perheiden asemaan. Rajaus subjektiiviseen oikeuteen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen toteutettiin vain noin 60 % kunnista. Lapset ja perheet ovat näin olleet eri asemassa myös asuinpaikkansa perusteella. 

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista asettaa lapsen edun ensisijaiseksi kaikessa lainvalmistelussa (3 artikla) ja takaa lapselle oikeuden syrjimättömyyteen ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltaja ominaisuuteen tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua (2 artikla). Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Saman pykälän mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Jokaiselle lapselle kuuluva oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien tai muun laillisen huoltajan työmarkkina-asemasta tai perheen asuinkunnasta tukee näiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa subjektiivisen oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palauttamista hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla.

23.08.2019