Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen keskiössä tulisi olla palvelua käyttävät asiakkaat, asiakkaiden eheät palvelupolut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Sen lisäksi, että keskivertoasiakkaalle luodaan mahdollisuuksia tehdä valintoja ja saada laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, on varmistettava, että haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden ja potilaiden asema turvataan. Uudistuksessa on pidettävä huolta, että paljon palveluita tarvitsevien, monisairaiden, ikääntyneiden, eri tavoin vammaisten henkilöiden, kielivähemmistöihin tai muihin vähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden mahdollisuudet valita palveluntarjoaja toteutuu, mutta ennen kaikkea on turvattava heille laadukas ja eheä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kokonaisuus.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista tukee se, että on olemassa yksi selkeä taho, jolla on vastuu asiakkaan palvelukokonaisuudesta.  Luonnosesityksen monituottajamalli ei ole yhdenvertaisuusvaltuutetun arvion mukaan omiaan tukemaan tätä ajatusta. On varsin epäselvää, miten maakunta pystyisi käytännössä pitämään huolta siitä kaikesta, mitä sen vastuulle on esitysluonnoksessa kaavailtu.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää valinnanvapauslakia yksilön kannalta keskeisenä lakina ja pitää näin ollen tärkeänä, että kyseinen laki kirjoitettaisiin helposti ymmärrettävään muotoon. Valitettavasti esitysluonnos lain sisäisine ja ulkoisine pykäläviittauksineen vaikuttaa varsin hankalalta. Ymmärrettävä laki on tärkeää niin maakunnan kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kannalta, mutta myös valintoja tekevien asiakkaiden kannalta. Ymmärrettävyyden vaatimus korostuu, kun on kysymys syrjinnälle alttiina olevista asiakkaista.

Lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan alhaalla olevan linkin kautta.  

20.12.2017