Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta turvakotilaiksi

 

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. Yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain (1326/2014) 3 §:n mukaan valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana, joka seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu muun muassa laatii ja teettää ihmiskauppaa ja siihen liittyviä ilmiöitä koskevia selvityksiä sekä seuraa toimialallaan Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista ja lainsäädännön toimivuutta.

Voimassa olevan turvakotilain (1354/2014) 6 §:n 2 momentissa säädetään, että turvakotiin voidaan ottaa myös lähisuhdeväkivaltaan rinnastuvien syiden vuoksi apua tarvitseva henkilö, jos turvakotipalvelu vastaa henkilön avuntarvetta eikä avun antaminen aiheuta haittaa tai vaaraa muille turvakodissa oleville. Käytännössä lakia on sovellettu ihmiskaupan uhrien kohdalla rajoittavasti, mitä ihmiskaupan uhrien parissa työskentelevät tahot ovat pitäneet ongelmallisena. Ihmiskaupan uhrit eivät ole päässeet turvakotiin, ellei kyseessä ole ollut samalla myös lähisuhdeväkivalta.

Lausunnon kohteena olevan hallituksen esitysluonnoksen tarkoituksena on ehdottaa säädettäväksi uusi turvakotilaki. Esitysluonnoksen tavoitteena on ennen kaikkea turvakotipalvelujen rahoitusta koskevien periaatteiden selkiyttäminen nykyisestä. Muutoksia ehdotetaan kuitenkin samalla tehtäväksi nimenomaisesti myös turvakotipalveluihin oikeutettujen henkilöiden alaan. Esitysluonnoksessa turvakotipalvelut rajataan nykyistä selvemmin vain lähisuhdeväkivallan uhreille. Esityksen toteuduttua ihmiskaupan uhrit eivät enää lain sanamuodonkaan mukaan pääsisi turvakotiin, ellei kyseessä olisi samalla myös lähisuhdeväkivalta.

Raportoijana toimiva valtuutettu pitää esitysluonnoksessa ehdotettua rajausta ihmiskaupan uhrien kannalta huononnuksena voimassa olevaan lakiin verrattuna. Esityksessä ehdotetun toteutumisen myötä ihmiskaupan uhrien palveluvalikkoon uhkaa jäädä aukko paitsi käytännössä myös lain tasolla. Raportoijana toimiva valtuutettu toivoo, että valmistelua tältä osin jatketaan.

Valmistelun aikana tulisi pohtia esimerkiksi sitä, miten turvakotijärjestelmää tulisi kehittää niin, että se vastaisi tarvittaessa myös ihmiskaupan uhrien palvelutarpeisiin. Jos taas turvakoteja pidetään ihmiskaupan uhreille kategorisesti sopimattomina, tulisi valmistelun aikana pohtia vaihtoehtoisia keinoja turvata vastaavat palvelut ihmiskaupan uhreille.

 

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan alla.

18.04.2017