Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto metsähallituslaista

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa lausunnossaan muun muassa:

Metsähallituslaki on kalastuslain ohella tärkein saamelaisten oikeuksiin vaikuttava erityislaki. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää erittäin tärkeänä, että lakiin otetaan edellisellä hallituskaudella annetun hallituksen esityksen mukaisesti saamelaiskulttuurin heikentämiskielto vastaavasti kuin kaivos-, vesi- ja ympäristönsuojelulaeissa jo on, sekä säännökset saamelaisten kotiseutualueella tapahtuvasta valtion maa- ja vesialueiden hoitoa ja käyttöä koskevasta suunnittelusta.

Saamelaiset ovat Suomen ja Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten oikeuksista on säädetty perustuslaissa ja useissa erityislaeissa, ja ne on turvattu myös ihmisoikeussopimuksin. Saamelaisten kokonaisvaltainen suojelu Suomen alkuperäiskansana ei ole nykyisellään toteutunut toivotulla tavalla. Suomi ei ole toistaiseksi ratifioinut itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevaa yleissopimusta.

Saamelaisten oikeuksien toteutumiseksi ja säätelyn johdonmukaisuuden kannalta on keskeistä, että metsähallituslaissa säädetään nimenomaisin ja riittävän vahvoin kirjauksin alkuperäiskansan oikeuksista ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta.

24.11.2015