Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto miesten väliseen seksiin liittyvään verenluovutuskieltoon

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää perusteltuna, että miesten väliseen seksiin liittyvää verenluovutuskieltoa arvioidaan nykyisin käytettävissä olevien testausmenetelmien ja muun tutkimustiedon valossa uudelleen. Valtuutettu korostaa, että jotta seksuaaliseen suuntautumiseen (ml. seksuaalinen käyttäytyminen) voi lainsäädännön mukaan liittyä erilaista kohtelua, tulee rajoitusten sen lisäksi, että ne perustuvat hyväksyttävään tavoitteeseen, olla myös oikeasuhtaisia käytettävien keinojen (kuten tässä varoaikojen) osalta.

Valtuutettu toteaa, että tutkimusmenetelmien kehittymisen ja tutkimustulosten varmuuden lisäännyttyä näyttäisi perustellulta lyhentää nykyistä 12 kuukauden verenluovutuskieltoa joissain tilanteissa. Valtuutetun käsityksen mukaan uuden, vastakkaista sukupuolta olevan seksikumppanin kanssa harjoitettu seksi aiheuttaa nykyisellään 4 kuukauden mittaisen verenluovutuskiellon. Valtuutettu katsoo, että vastaavaa 4 kuukauden luovutuskieltoa on perusteltua soveltaa myös miehelle, joka harjoittaa seksiä uuden mieskumppanin kanssa. Tähän muotoiluun on viitattu esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle osoitetuissa kysymyksissä.

Valtuutettu katsoo kuitenkin, että asian valmistelua tulee laajentaa niin, että tässä yhteydessä arvioidaan myös niiden miesten luovutuskieltoa, jotka elävät pysyvässä suhteessa toisen miehen henkilön kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että nykyinen pysyvä luovutuskielto niille miehille, jotka elävät pitkäaikaisessa parisuhteessa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa ei ole oikeasuhteinen verrattaessa sitä vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa parisuhteessa olevaan. Valtuutettu esittää, että asian valmistelua jatketaan selvittämällä osoittaako ajantasainen tutkimustieto, että vakiintuneessa parisuhteessa miehen kanssa elävillä miehillä on kohonnut tartuntatautiriski sekä sitä, miten mahdollista riskiä tulisi oikeasuhtaisesti torjua. Valtuutettu osallistuu mielellään asian jatkovalmisteluun yhdenvertaisuuden arvioinnin näkökulmasta.

Syrjimättömyyden toteuttaminen parisuhteessa elävien henkilöiden osalta

Syrjimättömyyden toteuttaminen edellyttää, että arvioitaessa erilaisen kohtelun tarpeellisuutta esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella vertailu tehdään riittävän tarkkarajaisesti. Nykyisellään seksi vastakkaista sukupuolta olevan parikumppanin kanssa ei aiheuta luovutuskieltoa miehelle parisuhteen aikana, mutta seksi samaa sukupuolta olevan parikumppanin kanssa aiheuttaa luovutuskiellon miehelle parisuhteen ajaksi. Jotta nykyisen kaltaista erilaista kohtelua voitaisiin pitää oikeasuhtaisena, tulee kohtelun perustua ajantasaiseen tietoon ja vertailuun niiden miesten väliltä jotka elävät parisuhteessa miehen tai vastaavasti naisen kanssa. Riittävänä tietopohjana ei voida pitää yleistä tietoa miesten välisessä seksissä tapahtuneista tartunnoista. Valtuutetun tiedossa ei ole sellaista ajantasaista tutkimustietoa, joka osoittaisi vakiintuneessa parisuhteessa elävien homomiesten aiheuttavan erityisen riskin verenluovutuksen turvallisuudelle.

Jos tutkimustieto osoittaa, että jossain tilanteessa verenluovutukseen liittyy kohonnut riski, tulee tätä riskiä pyrkiä vähentämään esimerkiksi määräaikaisilla luovutuskielloilla kuten nykyisinkin. Oikeasuhtaisuuden varmistamiseksi tulee Iuovutuskieltojen pituuksia myös verrata keskenään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että ne tärkeät tavoitteet mihin veripalvelutoiminnan ohjaaminen perustuu, voidaan saavuttaa nykyistä määräystä täsmentämällä. Mahdollisen Iuovutuskiellon pituus on suhteutettava tartuntariskistä sekä nykyisistä testausmenetelmistä saatuun tietoon. Fimean nykyisessä määräyksessä (kohta 4.3.2.2.2) muu kuin miesten välinen seksi uuden kumppanin kanssa aiheuttaa luovutuskiellon, joka käytännössä on ollut 4 kuukauden mittainen. Valtuutettu katsoo, että vastaavaa määräaikaista luovutuskieltoa tulee soveltaa miesten väliseen seksiin silloin kun kumppani on uusi ja samalla tulee poistaa yleinen miesten väliseen seksiin liittyvä luovutuskielto.

Mikäli tutkimustieto osoittaa, että tartuntariski jollain ryhmällä on erityisesti kohonnut, tulee tämä huomioida määräyksessä ja sen soveltamisessa. Mikäli esimerkiksi katsottaisiin, että lyhytaikaiset peräkkäiset parisuhteet aiheuttavat kohonneen tartuntariskin, voidaan tämä huomioida niissä kysymyksissä, joita nykyisin verenluovuttajitta kysytään. Esimerkiksi: "Onko sinulla ollut myös joku toinen seksikumppaniviimeisen x kuukauden aikana?" Mikäli pidetään merkityksellisenä, että esimerkiksi HIV ei sen heikon tarttuvuuden takia välttämättä tartu heti parisuhteen alussa (eikä se myöskään tämän takia välttämättä tule esiin testeissä) voidaan tämä huomioida määräaikaa tai luovutuskieltoaikaa pidentämällä. Samalla tavoin myös parikumppanin seksisuhteet on mahdollista huomioida Iuovutuksen edellytyksiä arvioitaessa: "Onko sinulla tai tietämäsi mukaan henkilöllä, jonka kanssa olet harrastanut seksiä ollut myös joku toinen seksikumppani viimeisen x kuukauden aikana?".

Yhdenvertaisuusvaltuutettu haluaa edellä olevilla esimerkeillä osoittaa, että veripalvelutoiminnan turvallisuus voidaan toteuttaa myös keinoilla, jotka ovat oikeasuhtaisempia verrattaessa niitä nykyiseen kategoriseen luovutuskieltoon parisuhteessa miehen kanssa elävien miesten osalta.

VerenIuovutuskieltojen yhdenvertaisuus on ollut pitkä n esillä yhdenvertaisuusvaltuutetun arvioidessa seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaa syrjintää Suomessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on aikaisemmin harkinnut, että asia tulisi saattaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi samalla tavoin kuin toimittiin kun hedelmöityshoidot rajattiin julkisessa terveydenhuollossa vain vastakkaista sukupuolta oleville pareille. Lautakunta ja hallinto-oikeudet ovat valtuutetun hakemuksen pohjalta antamissaan tuoreissa päätöksissä todenneet hedelmöityshoitojen rajauksen olleen yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää ja kieltäneet syrjinnän jatkamisen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo, että Fimean oma-aloitteinen kehittämistyö johtaa syrjimättömyyden nykyistä parempaan toteuttamiseen veripalvelutoiminnassa.

30.04.2019