Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto nimilain muutosta koskevaan esitykseen

Hallituksen eduskunnalle esittämässä esityksessä etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta on otettu huomioon monelta osin yhdenvertaisuus yhteiskunnassa sekä ihmisten identiteetin ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo, että uudistuksessa vahvistetaan tietyiltä osin vielä enemmän henkilön ja perheiden itsemääräämisoikeutta sekä etu- että sukunimiin ja huomioidaan perhemuotojen moninaisuus esitettyä laajemmin. Uudistuksessa on syytä varmistaa eri perhemuotojen yhdenvertainen kohtelu ja lasten perheyhteyden vahvistaminen kaikkiin vanhempiinsa. Joustavuus sekä aikuisten että lasten sukunimen valinnassa huomioi parhaiten erilaiset perhemuodot.

Esityksen mukaan Suomessa vakiintumaton etunimi voidaan hyväksyä myös, jos henkilöllä on kansalaisuutensa, perhesuhteidensa tai muun niihin rinnastettavan seikan perusteella yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty etunimi vastaa sanotussa valtiossa noudatettua etunimikäytäntöä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan tämä edistää ihmisten mahdollisuutta ylläpitää kulttuurisia siteitä toiseen maahan ja tukee siten myönteisesti henkilön kulttuurista tai kansallista identiteettiä. Henkilön oikeus ottaa oman uskonnollisen tapansa mukainen etu- ja sukunimi tukee yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta.

Hallituksen esitykseen sisältyy myös esitys uuden sähköisen palvelujärjestelmän luomisesta. Sähköiset asiointitavat helpottavat useassa tapauksessa asiointia. Joissakin sähköisissä palvelujärjestelmissä vahvan tunnistautumisen edellyttäminen on kuitenkin johtanut tilanteisiin, joissa palvelun käyttö on tosiasiallisesti evätty esimerkiksi näkövammaiselta henkilöltä, koska vahvan tunnistautumisen tunnuksia ei ole saanut luovuttaa avustajan käyttöön eikä ole ollut vaihtoehtoista menettelyä. Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnittää huomiota siihen, että palvelun saamiseksi tulee olla myös vaihtoehtoinen menettely erityisesti niiden henkilöiden sujuvan palvelemisen mahdollistamiseksi, jotka eivät pysty käyttä mään sähköistä palvelujärjestelmää.

03.10.2017

Tiedostot