Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

STM053:00/2015

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausuu sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonnoksesta seuraavaa:

Esityksen mukaan päivystysjärjestelmää muutettaisiin siten, että Suomessa tulisi olemaan 12 ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä, joissa olisi useiden erikoisalojen päivystys sekä sosiaalipäivystys. Lakiluonnoksen 50 §:ssä on ehdotettu säädettäväksi ne alueet, joihin laajan päivystyksen yksiköt sijoitettaisiin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu haluaa kiinnittää huomiota siihen, ettei esitysluonnoksessa ole arvioitu käytännössä lainkaan muutosehdotusten merkitystä suhteessa perusoikeuksiin (ks. perustuslakia ja säätämisjärjestystä koskeva luku). Myöskään vaikutusarviointia koskevassa luvussa ei ole riittävällä tavalla selvitetty yhdenvertaisuusvaikutuksia. On syytä ottaa tarkempaan arvioon, miten muun muassa kielellisten oikeuksien toteutuminen turvataan. Esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirin alueeseen tulisi uudistuksessa kiinnittää tarkempaa huomiota, jotta kyseisellä alueella enemmistönä olevien ruotsinkielisten henkilöiden oikeus omakielisiin palveluihin toteutuu myös tulevaisuudessa. Lisäksi uudistuksessa olisi luonnollisesti turvattava myös saamenkielisten sekä viittomakielisten potilaiden oikeudet käyttää omaa äidinkieltään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää, että jatkovalmistelussa arvioidaan kattavalla tavalla uudistuksen yhdenvertaisuusvaikutuksia, myös muilta osin kuin kielellisten oikeuksien kannalta. Arviointi on tärkeää, jotta voidaan varmistaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen laajassa ympärivuorokautisessa päivystyksessä.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu                     Kirsi Pimiä

Ylitarkastaja                                              Pamela Sarasmo

 

19.08.2016