Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto poliisin ennalta estävän toiminnan strategiasta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui poliisin ennalta estävän toiminnan strategiasta. Yhdenvertaisuuslain 4§ velvoittaa viranomaiset arvioimaan yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. On erityisen tärkeää, että poliisissa panostetaan yhdenvertaisuusasiantuntemukseen ja osaamiseen ihmisten moninaisuudesta ja vähemmistöjen kohtaamisesta esimerkiksi koulutuksella.

Eri väestöryhmien luottamus poliisiin on perusedellytys turvallisuudelle. Myös luottamuksen toteutumista, esteitä ja keinoja luottamuksen lisäämiseksi voidaan arvioida ja kehittää osana yhdenvertaisuussuunnitteluprosessia.

Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemukset poliisin toiminnassa tapahtuneesta etnisestä profiloinnista syövät luottamusta poliisiin. Poliisilaitoksissa on varmistettava muun muassa ulkomaalaisvalvonnallisten tarkastusten toimeenpanon syrjimättömyys riittävällä koulutuksella, ohjeistuksella sekä jatkuvalla esimiesohjauksella.   

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää polarisaation ja viharikosten vastaista työtä tärkeänä ja katsoo, että tehokkaan viharikosten ehkäisyn ja niihin puuttumisen jatkuvuus tulisi turvata johdonmukaisella resursoinnilla.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on nostanut eduskuntakertomuksessaan esiin huolensa muun muassa paperittomien henkilöiden ja turvapaikanhakijoiden asemasta ja oikeuksiin pääsystä. Ilman oleskelulupaa olevien henkilöiden asema on hyvin heikko, ja heillä on riski joutua hyväksikäytetyiksi ja jopa ihmiskaupan uhreiksi.

Valtuutettu pitää huolestuttavana, että vailla oleskeluoikeutta oleskelevat eivät välttämättä uskalla ilmoittaa heihin kohdistuneista vakavistakaan rikoksista maasta poistamisen pelossa. Osassa EU-maita on käytössä niin sanottu palomuuri. Asiointi viranomaisten kanssa palomuurin suojissa tapahtuu ilman pelkoa maasta poistamisen täytäntöönpanosta asiointitilanteen seurauksena. Palomuuri tarvitaan myös Suomeen.

TEAS-selvityksessä suositellaan poliisia kehittämään ihmiskaupparikosten paljastamista ja tutkintaa muun muassa perustamalla poliisiin ihmiskauppaan erikoistunut tutkintayksikkö.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että kaikissa naisiin kohdistuvan ja muun lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa varmistetaan aktiivisin toimin vähemmistöihin, kuten etnisiin, uskonnollisiin tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, kuuluvien henkilöiden tai muuten haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten vammaisten ihmisten, tuen saaminen ja tehokas pääsy oikeuksiinsa. Tämä edellyttää, että poliisin – kuten myös kaikissa uhrien tukipalveluissa ja oikeusjärjestelmän toiminnassa - varmistetaan riittävä asiantuntemus esimerkiksi etnisten vähemmistöjen kohtaamisesta, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ja vammaisten henkilöiden asemasta väkivallan uhrina. On myös varmistettava tarvittavat ja toimivat tulkkausjärjestelyt.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen kohdistuu Suomessa erityisesti joihinkin maahanmuuttajataustaisiin väestöryhmiin. Viranomaisten tulee suojella yksilön oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen ja suojaan väkivallalta riippumatta siitä, millaiseen kulttuuriseen, uskonnolliseen tai kieliyhteisöön henkilö kuuluu. Erityisen tärkeää on suojella kaikkia lapsia.  Osana viranomaisten ennaltaehkäisevää toimintaa tarvitaan aktiivista vuoropuhelua ja luottamuksen vahvistamista viranomaisten ja sellaisten yhteisöjen välillä, joissa sukuelinten silpomista tai sen riskiä esiintyy. Tässä työssä poliisilla on keskeinen rooli.

25.09.2018