Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto saamelaiskäräjätoimikunnan esitykseen saamelaiskäräjälain muuttamiseksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi lausunnon saamelaiskäräjälakitoimikunnan esityksestä saamelaiskäräjälain muuttamiseksi. 

1 luku Yleiset säännökset

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että saamelaiskäräjistä annetun lain muutoksilla voidaan vahvistaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja itsehallintoa.

Valtuutettu katsoo, että ehdotettu 3 §:n mukainen määritelmä vaalioikeutetuista henkilöistä yhdistää onnistuneesti kieleen perustuvan edellytyksen sekä vanhemmuuteen perustuvan historiallisen yhteyden saamelaisuuteen.

Valtuutettu katsoo kuitenkin, että 3 §:lle ehdotettu myöhennetty voimaantulosäännös on epäonnistunut ja voi johtaa saamelaisten itsehallinnon vaarantumiseen ja jopa uhata saamelaisten olemassaoloa alkuperäiskansana Suomessa. Valtuutettu painottaa, että seuraavat saamelaiskäräjävaalit tulee järjestää nyt esitetyssä 3 §:ssä määritellyn äänioikeuden mukaisesti.

2 luku Saamelaiskäräjien tehtävät

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan on tärkeää, että saamelaisten itsehallintoperiaatteen mukaisesti viranomaisten ja muiden julkista hallintotehtävää hoitavien neuvottelu- ja yhteistoimintavelvoitetta vahvistetaan. Hallituksen esityksessä on todettu, että vaikkakaan saamelaiskäräjillä saamelaisia edustavana tahona ei ole ns. veto-oikeutta, ei viranomainen voi edes saamelaisten suostumuksella ryhtyä saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksia loukkaaviin toimenpiteisiin.

Valtuutettu katsoo, että ehdotettu 9 § on tärkeä alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi. Valtuutettu katsoo kuitenkin, että 9 §:n 3 momentin sanamuotoa tulee korjata. Nyt esitetyssä muodossa viranomaisten on ”pyrittävä huolehtimaan” ettei saamelaisten oikeudelle harjoittaa kieltään, kulttuuriaan ja perinteisiä elinkeinojaan aiheuteta huomattavaa haittaa. Vaikka ”pyrittävä huolehtimaan” on hyvä ilmaus alkuperäiskansan oikeuksien edistämisessä, ei sitä tule käyttää silloin kun tavoitteena on estää huomattavan haitan aiheuttamista keskeisille oikeuksille.

Sanamuoto tulisi muuttaa muotoon: ”Viranomaisten ja muiden julkisia hallintotehtäviä hoitavien on 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan pyrittävä huolehtimaan siitä, että saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana voidaan turvata ja edistää, ja varmistettava, ettei saamelaisten oikeudelle kehittää kieltään, kulttuuriaan ja perinteisiä elinkeinojaan aiheudu huomattavaa haittaa.”

3 luku Toimikausi, toimielimet ja toiminta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, ettei saamelaiskäräjälaissa ole erityisesti käsitelty kaikkien kolmen kielen asemaa saamelaiskäräjälain soveltamisessa.  Tätä voidaan pitää valitettavana ottaen huomioon saamen kielten uhanalainen asema sekä kielten merkitys ryhmäidentiteetin muodostumisessa. Ainoat viittaukset kielellisiin oikeuksiin ovat 20 §:ssa vaalilautakunnan osalta kun edellytetään, että saamen eri kieliryhmien tulee olla vaalilautakunnassa edustettuna. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, ettei varsinkaan teknisluonteiseen 3 lukuun ole helppoa sisällyttää saamen kielten turvaamiseen liittyviä säädöksiä, mutta kielten merkitysten korostamista tulisia vielä arvioida esityksen jatkovalmistelussa.

30.07.2018