Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto sukupuolen vahvistamista koskevasta lainsäädännöstä

VN/1070/2021

Sukupuolen vahvistamisen edellytykset

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää erittäin tärkeänä, että esityksessä sukupuolen vahvistamisen edellytykseksi asetetusta täysi-ikäisyyden edellytyksestä luovutaan ja se korvataan 15-vuoden ikärajalla. 15-vuoden ikäraja on rikosoikeudellisen vastuun ikäraja, esimerkiksi nimilaissa säädetty itsenäisen päätöksenteon ikäraja ja sen käyttöönottoa sukupuolen vahvistamisessa on esittänyt aikaisempi translainsäädännön uudistamisen asiantuntijaryhmä.

Perusteluina yhdenvertaisuusvaltuutettu viittaa ensisijaisesti niiden lasten ja nuorten, joita asia ensisijaisesti koskee, tarpeisiin saada sukupuolensa vahvistettua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Myös lääketieteellinen selvitys translasten ja -nuorten hyvinvoinnista lähtee siitä, että juridisen ja henkilön oman sukupuolen välisen ristiriidan korjaaminen juridista sukupuolta muuttamalla tulisi voida tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sen jälkeen, kun ristiriita on ilmentynyt (tyypillisesti 10-13 vuotiaana). Lapsen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi lapsen oikeuksia päättää omista asioistaan voidaan rajoittaa vain, mikäli voidaan osoittaa sen olevan lapsen edun vastaista.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää erittäin ongelmallisena, että lapsen oikeudet sivuutetaan esityksessä asettamalla sukupuolen vahvistamisedellytykseksi täysi- ikäisyys. Tämä rajaus on asetettu hallitusohjelmassa, jonka mukaisesti esitystä valmistellaan. Yhdenvertaisuusvaltuutetun käsityksen mukaan oikeampi lähtökohta olisi kuitenkin saatavilla oleva selvitys lapsen oikeuksien toteutumisesta ja translasten ja -nuorten tarpeista mitkä puoltavat alhaisemman ikärajan asettamista. 

Sukupuolen vahvistamisen edellytykseksi esitetään Suomen kansalaisuutta tai asuinpaikkaa Suomessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että asuinpaikan tulkinnassa huomioidaan esimerkiksi turvapaikanhakijan oikeus tulla kohdelluksi ja saada sukupuolensa vahvistettua todellisen sukupuolensa mukaiseksi. 

Sukupuolen vahvistamisen hakemusmenettelyn toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että sukupuolen vahvistamisen tulisi perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Paperisella tai sähköisellä lomakkeella tehtävään ilmoitukseen on mahdollisuus liittää tarpeelliseksi katsottavaa informaatiota sukupuolen vahvistamisen oikeusvaikutuksista.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun käsityksen mukaan oikeudellisen sukupuolen muuttamista lähes poikkeuksetta pidetään niin perustavanlaatuisena yksilön identiteettiin liittyvänä toimena, että sitä edeltää hyvinkin pitkä yksilön oma harkinta. Ehdotettua hakumenettelyä - erityisesti jos siihen liittyy esitetyn mittainen harkinta-aika - voidaan pitää osoituksena siitä, että sukupuolen vahvistamiseen liittyviä oikeustoimia arvioitaisiin tehtävän ilman riittävää harkintaa. Lausunnolla olevassa esityksessä asiasta olevat tilastot osoittavat pikemminkin päinvastaista.

Muut kommentit

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää erittäin tärkeänä, että juridisen sukupuolen vahvistamisesta annettua lainsäädäntöä muutetaan paremmin perus- ja ihmisoikeuksia huomioiviksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää esitykseen sisältyvää lisääntymiskyvyttömyyden poistamista sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä välttämättömänä. Valtuutettu katsoo myös, että juridisen sukupuolen vahvistamista koskeva lainsäädäntö ja sukupuoleen liittyvä lääketieteellinen hoito tulee ehdotuksen mukaisesti olla erotettuina toisistaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää myös tärkeänä, että lainsäädäntöä kehitetään niin, että sukupuoleen liitetyt ilmaukset vanhemmuudesta korvataan sukupuolineutraaleilla ilmaisuilla kuten esimerkiksi vanhempi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi esitystä ensisijaisesti oman tehtäväalueensa osalta, arvioiden erityisesti ikään ja asuinpaikkaan liittyvää sääntelyä.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Kristina Stenman

Toimistopäällikkö
Rainer Hiltunen

14.04.2022