Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevista mietinnöistä

Sotilastiedustelulakiin on ehdotettu erillistä syrjinnän kieltoa, joka ei sisällöltään vastaa perustuslain 6 §:ää eikä yhdenvertaisuuslakia syrjinnän kiellon osalta eikä niissä mainittuja syrjintäperusteita.

Toisin kuin sotilastiedustelua koskevassa ehdotuksessa, siviilitiedustelua koskevassa ehdotuksessa ei ole erityisesti kiinnitetty huomiota syrjinnän kieltoon. Valtuutettu pitää sitä välttämättömänä.

Ehdotetun sotilastiedustelulain 14 §:ssä säädettäisiin toiminnan seurannasta myös koskien toiminnan kohdentumista. Valtuutetun näkemyksen mukaan pykälässä viitatuissa selvityksissä tulisi kiinnittää huomiota syrjinnän kiellon noudattamiseen.Tämä olisi tarpeellista huomioida pykälän perusteluissa.

Valtuutetun näkemyksen mukaan olisi perusteltua, että poliisilain ja esimerkiksi myös rajavartiolaitoslain yleisiä periaatteita säätelevän luvun tavalla, lakiin sisällytettäisiin säännös, jossa kiinnitettaisiin huomiota perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Tämän pykälän perusteluissa tulisi kiinnittää huomiota perustuslain 6 §:n ja yhdenvertaisuuslain syrjinnän
kieltoon ja niiden soveltumiseen sotilastiedusteluun.

Ehdotettu sotilastiedustelulain 8 §:n syrjinnän kielto on valtuutetun näkemyksen mukaan ristiriitainen perustuslain 6 §:n ja yhdenvertaisuuslain kanssa. Ehdotetun säännöksen mukaan tiedustelun kohdentaminen perustuen yksinomaan esimerkiksi kansalaisuuteen tai alkuperään olisi sallittua, jos se perustuu tiedonhankinnan välttämättömyyteen. Säännösehdotuksen puutteena on se, että sen sisältämä syrjintäperusteita koskeva listaus on muotoilultaan suljettu eikä perustuslain 6 §:n mukainen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomioi, että syrjintäperusteita koskevasta listasta puuttuvat mm. sukupuoli sekä ikä.

02.10.2017