Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää myönteisenä ja tarkoituksenmukaisena, että valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa, kansainvälisen näkökulman lisäksi, nimenomaisesti arvioidaan ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.

Selonteon alussa valtioneuvosto toteaa, että pitkään jatkunut julkisen talouden rahoituskriisi ja taloustaantuma on nostanut esiin huolen ihmisoikeustyön voimavaroista ja vaikuttavuudesta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu yhtyy tähän näkemykseen, mutta haluaa samalla korostaa, että hänen käsityksensä mukaan vielä suurempi huolenaihe ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen kannalta liittyy yleiseen kansallismielisyyden ja suvaitsemattoman poliittisen diskurssin lisääntymiseen sekä maahanmuuttopoliittisen keskustelun
polarisoitumiseen. Pahimmillaan tämä on johtanut siihen, että vakiintuneiden perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä on vähätelty samalla kun eri vähemmistöryhmien oikeuksia räikeästi on loukattu. Esimerkkinä tästä voidaan mainita mm. etnisten romanien ja joidenkin maahanmuuttajaryhmien kohtelu monessa EU-jäsenvaltiossa.

Lausunto kokonaisuudessaan alla.

21.01.2015