Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnittää lausunnossaan erityisesti huomiota uudistuksen vaikutuksiin ylioppilastutkinnon suorittavien henkilöiden yhdenvertaisuuteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon keskeinen sisältö

  • Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisessa on otettava huomioon YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus.
  • Yhdenvertaisuuslaki edellyttää viranomaiselta, koulutuksen järjestäjältä ja palveluiden tarjoajalta kohtuullisia mukautuksia (yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 15 §). 
  • Viranomaisella ja koulutuksen järjestäjällä on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus yhdenvertaisuuden edistämiseen toiminnassaan. Ylioppilastutkinnon suoritustapojen yhdenvertaisuus edellyttää muun muassa, että sähköisen ylioppilastutkinnon suorittaminen on teknisesti mahdollista eri vammaryhmien tarvitsemilla apuvälineillä, ja että ylioppilastutkinto on mahdollista tarvittaessa suorittaa paperisena perustellusta syystä. Saavutettavuus voi edellyttää myös kokeen suoritusaikaan tehtäviä mukautuksia. Lisäksi yhdenvertaisuus edellyttää muun muassa, että koetehtävien materiaalit ovat yhtä korkeatasoisia kaikilla koekielillä ja vammaisuuden perusteella tehtävissä korvaavissa tehtävissä.
  • 10 § 3 mom. viittaus aiemmin havaittuun tuen tarpeeseen ja lukiolain 29 §:ään ylioppilastutkinnossa myönnettävien erityisjärjestelyiden perusteena tulisi joko poistaa tai muotoilla uudestaan siten, että aiemmin havaittu tuen tarve tai myönnetty tuki voi toimia yhtenä osoituksena erityisjärjestelyiden tarpeesta myös ylioppilastutkinnon tai sen osakokeiden suorittamisessa, mutta että tällainen aiemmin havaittu tuki tai aiemmin myönnetyt erityisjärjestelyt eivät ole edellytys erityisjärjestelyiden saamiseksi ylioppilastutkintoa suorittaessa.
  • Viranomainen ei voi antamillaan määräyksillä ohittaa yhdenvertaisuuslain 15 § mukaista velvollisuuttaan kohtuullisiin mukautuksiin. Vammaisen henkilön tarve kohtuullisiin mukautuksiin ja viranomaisen edellytykset järjestää tarvittavat mukautukset on siten arvioitava yksilöllisesti riippumatta siitä, onko erityisjärjestelyistä annettu yleinen määräys. 
  • Voi olla ongelmallista, että erityisjärjestelyt katsottaisiin automaattisesti ensisijaisiksi suhteessa poikkeavaan arvosteluun silloinkin, kun erityisjärjestelyjä ei ole haettu eikä käytetty.
  • Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa esitykseen sisältyvää ehdotusta, että vieraan kielen kokeen sijasta voi suorittaa saamen kielen äidinkielen kokeen. Pitkällä tähtäimellä tulee tehdä mahdolliseksi koko ylioppilastutkinnon suorittaminen saamen kielillä.
  • Säädösten, jotka koskevat mahdollisuutta suorittaa ylioppilastutkinto englannin kielellä, tulee olla riittävän tarkat tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi.
  • Muotoilu ”äidinkieleltään suomen- ja ruotsinkielisille tarkoitettu koe” tulee korvata muotoilulla, jossa viitataan suoritettuun oppimäärään, ei kokeen suorittajien äidinkieleen. Suositeltava muotoilu on esimerkiksi ”suomen tai ruotsin kieli ja kulttuuri -oppimäärän mukainen koe”.
  • Hallituksen esitykseen tulee sisällyttää yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi eri syrjintäperusteiden näkökulmasta.

Lue koko lausunto liitteestä: 

03.09.2018