Kuntayhtymä maksoi hyvitystä psykiatrisella osastolla tapahtuneista oikeudenloukkauksista

Viime vuoden loppupuolella eduskunnan oikeusasiamies Maija Sakslin antoi huomautuksen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle lainvastaisista menettelyistä ja laiminlyönneistä vammaisen henkilön hoidossa. Potilaan kohtelu huone-eristyksen aikana oli ollut ihmisarvoa loukkaava ja syrjivää. Kohtuulliset mukautukset, joilla henkilökunta olisi turvannut vammaisen potilaan yhdenvertaisuuden osastolla, jäivät tekemättä koko hoitojaksolta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on seurannut tätä tapausta ja asiasta on oltu myös meihin yhteydessä. Tämän johdosta valtuutettu päätti ryhtyä edistämään sovintosopimusta ja hyvityksen maksamista kyseiselle potilaalle kuntayhtymältä.

Sovintosopimus on nyt allekirjoitettu ja hyvitys maksettu. Kuntayhtymän ja potilaan välisessä sopimuksessa todetaan muun muassa, että kuntayhtymä pyytää anteeksi syrjityltä potilaalta ja sitoutuu maksamaan potilaalle 4500 euron hyvityksen. Kuntayhtymä sitoutui myös vastaisuudessa noudattamaan yhdenvertaisuuslakia ja tekemään kaikki tarvittavat kohtuulliset mukautukset vammaisille potilaille sekä varmistamaan muutoinkin, etteivät potilaan tule epäsuotuisammin kohdelluksi vammaisuutensa tähden kuin muut potilaat. Kuntayhtymä sitoutuu myös kouluttamaan henkilökuntaansa.  

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on yhdenvertaisuuslain 19 § mukaan oikeus edistää sovintoa syrjintätapauksessa.  Sovinnon edistäminen on valtuutetulle tavanomaista toimintaa. Vuosittain valtuutettu on edistänyt noin kymmenkuntaa sovintoa eri elämänalueilla tapahtuneissa syrjintätilanteissa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun edistimme sovintoa eduskunnan oikeusasiamiehen / apulaisoikeusasiamiehen antamaan ratkaisuun nojautuen.

Yhdenvertaisuuslaki:

§19 Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät ja toimivalta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi tämän lain soveltamisalalla:

1) avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita henkilöitä näiden tekemiä syrjintävalituksia tutkittaessa;

2) avustaa 5—7 §:ssä tarkoitettujen edistämistoimenpiteiden suunnittelussa;

3) antaa yleisiä suosituksia syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi;

4) ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi tämän lain noudattamista koskevassa asiassa.

23 § Hyvitys

Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.

Hyvityksen saaminen ei estä saamasta korvausta vahingonkorvauslain (412/1974) tai muun lain mukaan.

04.02.2019