Menu

Lakiehdotus karkottamisen täytäntöönpanoa koskevien säännösten muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Sisäministeriössä valmistellussa luonnoksessa ulkomaalaislain muuttamiseksi ehdotetaan muun muassa muutettavaksi karkottamisen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä siten, että yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamispäätökset voitaisiin panna täytäntöön 30 päivänä sen jälkeen, kun ne on annettu tiedoksi, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetettu toetaa lausunnossaan muun muassa, että nyt ehdotettu muutos monimutkaistaa karkotuspäätösten täytäntöönpanoa entisestään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei pidä ehdotusta kannatettavana, koska säännös heikentää ulkomaalaisten oikeusturvaa Suomessa ja asettavaa heidät eriarvoiseen asemaan lain edessä. 

23.08.2017

Tiedostot