Yhdenvertaisuus koulutuksessa

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen oppimis- ja kasvuympäristöön. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa jokaisen oppilaitoksen edistämään yhdenvertaisuutta sekä toteuttamaan vammaisen oppilaan tai opiskelijan tarvitsemat kohtuulliset mukautukset. Kaikilta kouluasteilta tulee silti yhdenvertaisuusvaltuutetulle yhteydenottoja tapauksista, joissa oppilas tai opiskelija on asetettu jonkin ominaisuutensa, esimerkiksi vamman tai etnisen alkuperän perusteella perusteettomasti muita huonompaan asemaan.
 

Yhdenvertaisuuden edistäminen oppilaitoksissa

Yhdenvertaisuuslaki asettaa koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille kahdenlaisia velvoitteita.

  • Ensinnäkin syrjinnän kielto koskee myös oppilaitoksia. Koulutuksessa on huolehdittava siitä, ettei koulutuksen järjestäjän tai oppilaitosten toiminta ole millään tavalla syrjivää. Tämä vaatii koulutuksen käytäntöjen tarkastelua erilaisten oppilaiden ja opiskelijoiden näkökulmasta, jotta jokaisella olisi yhdenvertainen mahdollisuus oppia ja osoittaa oppimaansa.
  • Toiseksi koulutuksen järjestäjillä ja oppilaitoksilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Tämä vaatii yhdenvertaisuustilanteen arviointia, suunnitelmallisia toimia havaittujen ongelmien korjaamiseksi ja seurantaa toimenpiteiden vaikutuksista.

Koulutuksen järjestäjällä ja jokaisella oppilaitoksella tulee olla voimassa oleva yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman tulee perustua arvioon yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja sitä laadittaessa on kuultava opiskelijoita, oppilaita ja oppilaiden huoltajia. Suunnitelman yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Suunnitelman toimenpiteiden vaikutuksia on seurattava. Laki ei suoraan määritä suunnitelmien päivitykselle aikarajoja, mutta sen varmistamiseksi, että suunnitelma vastaa oppilaitoksen toimintaympäristöä, suunnitelman päivitysvälin ei tulisi olla yli kolmea vuotta.

Oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja yhdenvertainen

Turvallinen oppimisympäristö on vapaa häirinnästä. Yhdenvertaisuuslaki kieltää ihmisarvoa loukkaavan tai uhkaavan ilmapiirin luomisen alkuperän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun kielletyn syrjintäperusteen nojalla. Häirintää voi olla esimerkiksi nimittely ja muu kiusaaminen tai yksityiselämää koskevien tietojen tai huhujen levittäminen.

Mikäli oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva syyllistyy häirintään, voi koulutuksen järjestäjä olla hyvitys- ja korvausvelvollinen syrjivästä toiminnasta. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi oppilaitoksilla on myös velvollisuus puuttua toisten oppilaiden tai esimerkiksi oppilaiden huoltajien syrjivään toimintaan.

Koulutukseen liittyvät käytännöt ja tilat on rakennettava niin, ettei kukaan joudu epäedulliseen asemaan esimerkiksi terveydentilan tai vakaumuksen vuoksi. Esimerkiksi elämänkatsomustiedon opetuksessa voidaan joutua turvautumaan opetukseen muussa kuin oppilaan lähikoulussa. Tällöin kuljetusten ja lukujärjestyksen suunnittelun avulla on pyrittävä siihen, että kaikki oppilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa uskonnostaan tai vakaumuksestaan riippumatta.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus tehdä sellaisia kohtuullisia mukautuksia, jotka turvaavat vammaisille henkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet saada koulutusta. Oppilaitosten tilojen on oltava esteettömät, mutta sen lisäksi tulee tehdä yksilöllisiä järjestelyitä, joita vammaisten henkilöiden opiskelu vaatii. Tällaisia ovat esimerkiksi tenttien erityisjärjestelyt korkeakouluissa.

Jos kohtaat syrjintää koulutuksessa

Kaikilla opiskelijoilla ja oppilailla on oikeus yhdenvertaiseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Koulutuksessa tapahtuvasta syrjinnästä on syytä olla yhteydessä kyseisen koulutuksen järjestäjään tai oppilaitokseen. Myös oppilaskunnista voi saada tukea syrjintätilanteissa. Yhdenvertaisuusvaltuutetulta voi kysyä neuvoa syrjintätilanteiden selvittämiseen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu voi myös toimia syrjinnän uhrien apuna.