Hoppa till innehåll

Assistenthunden rör sig på samma ställen som sin användare

”Jag beklagar, men man får inte ta med sig hundar hit.” Med en sådan formulering avbryts planerna för alltför många personer med funktionsnedsättning när det gäller att tillbringa en kväll på restaurang, gå på teater eller till exempel köpa kläder. Diskrimineringsombudsmannen kontaktas regelbundet i ärenden där en hund och således också en person med funktionsnedsättning har nekats tillträde till en affärslokal, en restaurang eller ett kulturobjekt på grund av assistenthunden. Så får det inte vara.

I Finland har assistenthundar utbildats sedan 1994. Under 25 år har assistenthundar bistått personer med funktionsnedsättning i alla möjliga uppgifter. Utöver detta är också ledarhundar för synskadade personer, signalhundar för hörselskadade och andra assistenthundar som till exempel stöd- eller hypohundar en möjlighet för många att förflytta sig och vara aktiva självständigt.

Assistenthunden kan och bör inte likställas med ett husdjur. Assistenthunden är ett hjälpmedel som utbildats för att svara på individuella behov och bistår sin användare i dagliga aktiviteter. Hunden kan vara den avgörande faktorn som gör det möjligt att leva, röra sig och klara sig självständigt. Hunden lyfter upp tappade föremål, hjälper till med förflyttningar, fungerar som stöd när personen går, öppnar dörrar eller hjälper till med påklädning. Den kan hjälpa till i butiken eller i samband med andra ärenden och bär saker i hemmet och inköp. Dessa är bara några exempel på de individuella uppgifter som en assistenthund kan utbildas att bistå med.

Förutom fysiska och mekaniska hjälpuppgifter kan hunden också stöda sin användares psykiska och sociala välbefinnande. Genom att uppmuntra användaren till utevistelse och fritidsaktiviteter främjar assistenthunden också hälsan och kan utöka de sociala kontakterna. Assistenthunden kan lugna ner användaren och skapa en känsla av trygghet. En assistenthund stöder sin användare på ett heltäckande sätt.

I sitt arbete använder assistenthunden alltid en väst, sele eller väska som har försetts med assistenthundens beteckning. När hunden arbetar får utomstående personer eller djur inte närma sig hunden. På detta sätt undviks farliga situationer och missförstånd. Det är meningen att assistenthunden ska vara verksam i alla miljöer där användaren befinner sig. Hunden är alltså med i såväl matbutiken, restaurangen och sjukhuset som till exempel vid myndighetsbesök. Hundar som fått assistenthundsstatus reser också med sin användare i flygplanets passagerarutrymme och följer vid behov med också på långa utlandsresor.

Detta förverkligas dock inte alltid. Det uppstår regelbundet situationer där hunden och således också personen med funktionsnedsättning nekas tillträde till en tjänsteleverantörs lokaler. I 14 § i ordningslagen föreskrivs det om hunddisciplin. Där fastställs det att hundägaren är skyldig att till exempel hålla hunden kopplad inom tätorter och på andra områden. I ordningslagen konstateras det emellertid att dessa bestämmelser inte gäller hundar i statens ägo som används vid tjänsteutövning och inte heller assistenthundar eller ledarhundar. I 8 § i diskrimineringslagen förbjuds diskriminering på grund av bland annat hälsotillstånd och funktionsnedsättning. Förutom direkt och indirekt diskriminering är även vägran att göra rimliga anpassningar sådan diskriminering som avses i diskrimineringslagen. Enligt 15 § i diskrimineringslagen ska de som tillhandahåller varor och tjänster göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra få varor och tjänster som tillhandahålls allmänheten. Enligt 23 § i diskrimineringslagen har den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier. I de fall som anmälts till ombudsmannen har tjänsteleverantörerna också konstaterats vara gottgörelseskyldiga beträffande den diskriminering som inträffat.

Många som rör sig med assistenthund upplever att i synnerhet restauranger är svåra objekt när man har med sig en hund. Tjänsteleverantören hänvisar ofta till att det inte är tillåtet att ha med sig djur till livsmedelslokaler. Enligt 18 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (16.5.2017/291) får en hund som assisterar en person med funktionsnedsättning följa med till en livsmedelslokals kundutrymmen. Många diskrimineringsfall av denna typ kan undvikas genom att öka medvetenheten om lagstiftningen som gäller assistenthundar. Det är också viktigt att personer med funktionsnedsättning är medvetna om sin rätt att vara verksamma och röra sig tillsammans med hund, eftersom diskrimineringen annars lätt hamnar i skymundan och fortsätter.