Brett samförstånd angående förbättrande av tillgänglighet och behovet av att förnya translagen under paneldiskussion om likabehandling

Under paneldiskussionen Ode till likabehandling diskuterade representanter för regeringspartierna igår Finlands tillstånd ur likabehandlingsperspektiv. Under panelen pratade man bland annat om på vilket sätt strukturer, attityder och politik borde förändras så att alla kunde vara delaktiga i vårt samhälle.

Paneldeltagarna tog bland annat ställning till huruvida translagen borde ändras. Efter en stunds funderande var panelen nästan enig. Enighet uppnåddes också kring huruvida det borde utfärdas någon form av sanktion mot dem som bryter mot tillgänglighetsbestämmelserna. Var och en i panelen hittade någon åtgärd av den nuvarande regeringen som hen skulle vilja häva, som till exempel taxiförnyelsens påverkan på funktionshinderservicen, asylsökandenas rättsskydd eller FPA:s konkurrensutsättning av tolkningstjänsterna.

Paneldeltagarna hade på förhand fått uppgiften att skriva ett kort förslag till formulering i nästa regeringsprogram som svarar på frågan: ”Hur skall Finland förbättra delaktigheten särkskilt hos etniska minoriteter och personer med funktionedsättning under de kommande fyra åren?”. Panelen presenterade förslag om allt från åtgärder kring hur kulturtillgängligheten kunde förbättras till människorättsbedömning i lagstiftningsarbetet. Dessutom föreslogs bland annat toleransforstran i småbarnspedagogiken, förbud att konkurrensutsätta tjänster för personer i sårbar ställning och landsomfattande pilotförsök av anonym rekrytering. Också ökad positiv särbehandling fick uppbackning.

Deltagare:

  • KD - Tiina Tuomela
  • Centern - Antti Kivelä
  • Samlingspartiet - Jenni Pajunen
  • Sannfinnländarna- Tanja Aidanjuuri-Vestala
  • SFP- Silja Borgarsdóttir Sandelin
  • SDP - Kristiina Salonen
  • Vänsterpartiet - Silvia Modig
  • De Gröna - Johanna Karimäki

Feministiska partiets ordförande Katju Aro och Piratpartiets ordförande Petrus Pennanen höll också varsitt anförande under panelen. Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä öppnade diskussionen. Panelen leddes av Yagmur Özberkan och Jaana Tiiri.

Panelen finns på Youtube

Ja/nej-frågorna (t.ex translagen och sanktioner om tillgänglighet) finns i diskussionen vid minuterna: 47,43 à
Regeringsprogramförslagen hittas vid 59,09,50 à

Diskussionen ordnades av diskrimineringsombudsmannen, delegationen för etniska relationer ETNO, delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE och delegationen för likabehandlingsärenden.

07.03.2019