Diskriminering av romer: Också diskriminerande instruktioner är förbjudna

Vi har haft kontakt med SF-Caravan Seinäjoen seutu ry och diskuterat förbudet att diskriminera med dem. Både diskrimineringslagen och strafflagen förbjuder diskriminering på grund av etniskt ursprung. Att ge diskriminerande instruktioner är också förbjuden diskriminering. Ett campingområde kan alltså inte besluta att alla tillhörande en viss etnisk grupp utestängs från området. Detta är olagligt. Ett offer för diskriminering är berättigat till gottgörelse.

En serviceproducent får ge portförbud åt en person som orsakat oroligheter men en hel etnisk grupp får inte utestängas eller särbehandlas negativt på grund av en annan persons beteende. Det är viktigt att serviceproducenter och deras anställda känner till diskrimineringslagstiftningen och förstår att man inte kan välja kunder på diskriminerande grunder. Diskrimineringsombudsmannen underströk i sina diskussioner med SF-Caravan Seinäjoen seutu ry vikten av utbildning och försäkrade sig om att diskriminerande instruktioner inte längre ges.

Också fallet i badinrättningen som varit i offentligheten behandlas hos oss.

07.07.2020