Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut viktigt för tryggandet av de svenskspråkigas rättigheter

Enligt ett beslut av diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har polisen diskriminerat en svenskspråkig person i en situation då en minderårig inte kunde använda sitt modersmål hos polisen. Diskrimineringsombudsmannen förde ärendet till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. 

- Beslutet understryker att den grundlagsenliga rätten att använda svenska språket också skall förverkligas i praktiken, kommenterar stf diskrimineringsombudsman Rainer Hiltunen.

- Nämndens beslut understryker att en negligerande av språkliga rättigheter inte bara är dålig förvaltning utan också diskriminering som leder till en skyldighet att betala gottgörelse åt offret för diskrimineringen, konstaterar Hiltunen. 

I grundlagen och språklagen tryggas de svenskspråkigas rätt att använda sitt modersmål i ärenden hos myndigheter. På basis av de kontakter diskrimineringsombudsmannen får finns det problem i förverkligandet av de språkliga rättigheterna på alla livsområden, till exempel i social- och hälsovården. 

- Det vite som nämnden har förelagt gäller polisen, men alla myndigheter har en skyldighet att se till att servicen fungerar både på svenska och finska, påminner Hiltunen. 

Det här beslutet av diskriminerings- och jämställdhetsnämnden är det första diskrimineringsbeslutet avseende det svenska språket. Beslutet kan överklagas. Nämnden har tidigare tagit ställning till de samiskspråkigas rättigheter. 

16.06.2020