Diskrimineringsombudsmannen samlar in information om diskriminering som personer med afrikansk bakgrund har upplevt – enkäten är nu öppen för svar

Diskrimineringsombudsmannen samlar genom en enkät in information om diskriminering som personer med afrikansk bakgrund har upplevt i Finland med anledning av sitt ursprung. Särskild fokus i insamlingen av information läggs på arbetslivet och utbildningssektorn.   Den här utredningen baserar sig på självidentifikation, det vill säga är avsedd för personer som upplever sig ha afrikansk bakgrund och som möter diskriminering baserad på hudfärg. Enkäten kan fyllas i även om man inte har upplevt diskriminering eller tidigare har väckt klagan i ett diskrimineringsfall.

2018 publicerade Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) utredningen Being Black in the EU (som utgör en del av den tidigare publicerade undersökningen EU-midis II), där man undersökt rasistiska trakasserier och diskriminering som personer bosatta i EU-länder och med afrikansk bakgrund har upplevt. I Finland uppgav så många som 63 procent av dem som svarade på enkäten att de har upplevt rasistiska trakasserier under de senaste fem åren. Medeltalet för de 12 länder som deltog var 30 procent och i Finland var den här siffran alltså mer än dubbelt högre. Bland de klagomål om diskriminering på grund av ursprung som inkommit till Diskrimineringsombudsmannens kontor utmärker sig ändå inte afrikansk bakgrund/hudfärg i någon större grad. Därför önskar ombudsmannen nu att samla in information om diskriminering som personer med afrikansk bakgrund har upplevt samt reda ut orsakerna till denna underrapportering. 

- FRA:s rapportering och forskningsresultaten visar att rasism är ett brett samhälleligt fenomen i Finland och att den påverkar afrofinländska personers liv och välmående. Genom denna undersökning strävar vi efter att förstå rasismen och dess många olika följder på ett djupare plan samt efter att få information för att kunna undanröja strukturella hinder och problem. Strukturell rasism förhindrar i värsta fall en hel människogrupp att leva ett jämbördigt liv i samhället, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

- Målet med utredningen är att få information om upplevelser av diskriminering som personer med afrikansk bakgrund har upplevt i vardagen samt att få reda på orsaken till att diskrimineringsfallen inte anmäls till oss eller till andra myndigheter. Det finns ett stort behov av att få mer forskningsdata och åtgärda kunskapsbristen, fortsätter Kirsi Pimiä.

Vi samlar in information om diskriminering som personer av afrikansk bakgrund har upplevt

Diskrimineringsombudsmannen samlar genom en enkät in information om diskriminering som personer med afrikansk bakgrund har upplevt i Finland med anledning av sitt ursprung. Den här utredningen baserar sig på självidentifikation, det vill säga är avsedd för personer som upplever sig ha afrikansk bakgrund och som möter diskriminering baserad på hudfärg. Enkäten kan fyllas i även om man inte har upplevt diskriminering eller tidigare har väckt klagan i ett diskrimineringsfall. Utredningens tyngdpunkt är framför allt diskriminering som skett i arbetslivet eller inom utbildningssektorn. Med diskriminering i arbetslivet avses diskriminering i samband med sökande av arbete, anställning, arbetslivet eller beslut om anställningsförhållanden. Inom utbildningssektorn kan diskriminering ta sig uttryck i exempelvis rasistiska trakasserier, vid antagningen av elever/studerande, vid elevhandledningen eller vid en undervisningssituation. 

Så här svarar du på enkäten

Du kan svara på enkäten via enkätlänken under tiden 12.9–18.10.2019. Fyll i enkätformuläret här. Du kan också skriva ut formuläret och skicka in det per post eller i inskannat format. Du kan fylla i formuläret på finska, svenska, engelska eller somali.  Enkäten kan fyllas i anonymt. Vi hanterar, bevarar och rapporterar all information konfidentiellt. Utgående från enkätresultaten kommer vi att utarbeta en offentlig rapport där den som svarat inte kan identifieras utgående från enskilda svar. Informationen i rapporten kommer att användas för att utveckla diskrimineringsombudsmannens verksamhet, för att främja arbetet mot diskriminering och för att förebygga diskriminering.  

Vad är diskriminering? 

Diskriminering innebär att en människa har behandlats sämre än en annan människa på grund av en personlig egenskap. Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. 

Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan. Det kan också vara fråga om diskriminering när en person behandlas på ett diskriminerande sätt för att hen till exempel är närstående till en person som tillhör en etnisk minoritet (diskriminering på grund av närstående). En gärning kan också bryta mot diskrimineringsförbudet om någon till exempel tar fel på en persons ursprung, ålder eller sexuella inriktning (presumtiv diskriminering).  Diskriminering som avses i diskrimineringslagen är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

12.09.2019