Diskrimineringsombudsmannens hälsning till Åland Pride - Sexuella minoriteter diskrimineras fortfarande men få anmäler

Finlands diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä önskar Åland och ålänningarna en fin Pridevecka. På Åland har ombudsmannen nyligen hjälpt ett par i ett diskrimineringsfall. Ombudsmannen har under sommaren uppmärksammat olika Pride-evenemang i Finland och påmint regnbågsfolket om det rättskydd som finns att få till exempel genom diskrimineringslagen. Underrapporteringen av diskrimineringsupplevelser bland sexuella minoriteter är stor.

Ställningen för sexuella minoriteter och könsminoriteter har förändrats de senaste årtiondena; från en föraktad minoritet till en symbol för mångfald. Ikraftträdandet av den jämlika äktenskapslagen våren 2017 och riksdagens godkännande av förändringen av moderskapslagen i februari 2018 är en del av utvecklingen där diskrimineringen av dessa minoriteter har eliminerats även i lagstiftningen. Trots att de sexuella minoriteternas och könsminoriteternas rättigheter och ställning har utvecklats de senaste åren, har diskrimineringen inte upphört.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Diskrimineringsombudsmannen kontaktas ändå sällan i fall om diskriminering på grund av sexuell läggning. År 2018 kontaktades diskrimineringsombudsmannen angående 924 nya diskrimineringsfall, varav endast tio fall hade sexuell läggning som diskrimineringsgrund. Enligt arbetarskyddsmyndighetens rapport stod sexuell läggning endast för en procent av diskrimineringsgrunderna som kunderna uppgav.  På grund av underrapportering förblir en stor del av diskrimineringen dold i myndighetsstatistiken. Ombudsmannen uppmanar personer som upplevt diskriminering på grund av sexuell läggning att ta kontakt.

- Vi behöver information om sexuella minoriteters erfarenheter som grund för vårt arbete. Information om eventuell diskriminering kan vara värdefull för oss också i situationer då den diskriminerade inte själv vill föra ärendet vidare. På det sättet upptäcker vi den diskriminering som till exempel finns i strukturerna, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Förlikning i diskrimineringsfall på Åland

Finlands diskrimineringsombudsman har mandat att behandla diskrimineringsfall på Åland som berör statliga myndigheter och andra områden där riket har behörighet. Inom verksamhet där landskapet har behörighet kan ålänningarna kontakta Ålands diskrimineringsombudsman vid upplevd diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen har nyligen förhandlat fram en förlikning i ett fall där statens ämbetsverk på Åland diskriminerade ett samkönat par. Paret som ville viga sig vid ämbetsverket hänvisades av den vikarierande vigselförrättaren, på grund av dennes trosuppfattning, till tingsrätten. Detta utgör dock inte en godtagbar grund för särbehandling. Det samkönade paret har fått en gottgörelse av ämbetsverket.

Diskrimineringsombudsmannen betonar att myndigheter enligt diskrimineringslagen har en särskild plikt att främja likabehandling både i sin egenskap av arbetsplats och i sitt myndighetsarbete.

- Jag är nöjd över att en förlikning kunde uppnås i det aktuella ärendet. Det är viktigt att det diskriminerade paret fick upprättelse. Jag är också mycket glad över att ämbetsverket nu beslutat att kartlägga hur likabehandling bäst kan uppnås i verksamheten, fortbilda sin personal och uppdatera sin likabehandlingsplan så att den omfattar alla diskrimineringsgrunder, avslutar diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

26.08.2019