Diskrimineringsombudsmannens observationer under returneringsflyget till Afghanistan 3.4.2017

Diskrimineringsombudsmannen har i egenskap av övervakare av verkställigheten av avlägsnanden ur landet lämnat sin rapport till polisen om flyget till Afghanistan 3.4.2017. I rapporten fästs bland annat uppmärksamhet vid att en tolk inte var närvarande under avlägsnandet. Diskrimineringsombudsmannen ser tillgång till tolk som väsentligt för att den avlägsnade skall kunna behandlas människovärdigt. En fungerande kommunikation gör verkställigheten av avlägsnanden mera smidig.

I sociala medier och offentligheten framfördes en rad olika påståenden före och efter flygningen. Diskrimineringsombudsmannen konstaterar på basis av övervakarnas iakttagelser och kännedom att ingen av personerna som avlägsnades var minderårig eller gravid. På polisstationen i Böle och under flygresan hade umgänget mellan poliserna och personerna som avlägsnades ur landet en vänlig och saklig ton, dock skapade avsaknaden av en tolk stundvis svårigheter i förståelsen. Poliserna och övervakarna hade ett fungerande myndighetssamarbete.

På grund av förändringar i tidtabellen följde övervakarna inte med då personerna som avlägsnades ur landet hämtades från förvarsenheten i Krämertskog. Därför kan övervakarna inte ta ställning till om personerna som avlägsnades hade nekats kontakt till sitt biträde innan de begav sig iväg från Krämertskog.

Målet för bevakande av verkställigheten av avlägsnanden ur landet är att avlägsnandet ska ske med respekt för mänskliga rättigheter

Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att bevaka att de personer som avlägsnas behandlas människovärdigt. Under flygresan iakttar övervakarna polisens handlingar, men de har inte befogenheter att ingripa i händelserna. Uppgiften är att observera.

Diskrimineringsombudsmannen vill också fästa uppmärksamhet vid Finlands asylsituation som helhet.

- Vi har kritiserat de åtstramningar som gjorts i utlänningslagen under de senaste åren, och vi är oroliga för att asylsökandes rättskydd försämrats för mycket, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

11.04.2017