Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannens rekommendation om förvaring och laddning av rörelsehjälpmedel

Förbuden mot direkt och indirekt diskriminering i diskrimineringslagen (1325/2014) gäller även husbolag. Enligt 13 § i diskrimineringslagen ska indirekt diskriminering anses förekomma när regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som jämlika kan komma att missgynna någon på grund av en omständighet som gäller hen som person, om inte regeln, kriteriet eller förfaringssättet har ett godtagbart syfte och medlen för att nå detta syfte är lämpliga och behövliga. 

Husbolag är också i egenskap av tjänsteleverantör skyldiga att göra rimliga anpassningar till exempel vad gäller jämlikt boende, jämlik rörlighet och förvaring av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 11.2.2921 / 647b/2019, på finska). 
 
En allmän praxis som förbjuder förvaring och laddning av elmopeder, elrullstolar eller andra hjälpmedel i husbolagets gemensamma förvaringsutrymmen/cykelförråd kan på basis av fallspecifika bedömningar tolkas utgöra indirekt diskriminering. Husbolag har inte alltid någon uppfattning om vad likabehandling innebär eller vad som faktiskt säkerställs med hjälpmedel för medicinsk rehabilitering. Med hjälpmedel tryggas förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Om boende inte har möjlighet att förvara sin elmoped någon annanstans i husbolagets utrymmen eller till exempel i sin egen bostad (till exempel på grund av att hallen eller gången är för liten, att förvaringen skulle äventyra brandsäkerheten eller annars vara besvärligt), bör husbolagen förhålla sig positivt till förvaring och laddning av hjälpmedel i cykelförråd/andra förvaringsutrymmen. Husbolag kan dock förbjuda laddning av hjälpmedel, om räddningsmyndigheten har ansett att förvaringsutrymmet inte är brandsäkert. 

Om husbolaget dessutom betraktas som en tjänsteleverantör i enlighet med nämndens ovannämnda avgörande, ska husbolaget i enlighet med 15 § i diskrimineringslagen i samråd med den person som begärt en rimlig anpassning i det konkreta enskilda fallet bedöma vilka åtgärder som ändrar husbolagets allmänna praxis skulle kunna göra det möjligt att förvara hjälpmedlet samt göra de anpassningar som bolaget anser vara rimliga.

Diskrimineringsombudsmannen påpekar att en elmoped inte likställs med till exempel bilar, utan en elmoped som överlåtits som ett hjälpmedel är ett redskap för medicinsk rehabilitering och avsedd till exempel för en person med funktionsnedsättning.  

Enligt diskrimineringsombudsmannens syn är det godtagbart att begära ersättning för de kostnader som laddningen av en elmoped medför så länge som de avgifter som tas ut av den boende inte blir orimligt höga. Enligt ombudsmannens syn är det till exempel rimligt att begära ersättning för de faktiska kostnader som laddningen medför. 

Om priset är betydligt högre än de faktiska kostnaderna kan det vara fråga om indirekt diskriminering i enlighet med 13 § i diskrimineringslagen och förfaringssätt som framstår som jämlikt ställer en person med funktionsnedsättning i en ofördelaktig ställning jämfört med personer som inte behöver motsvarande redskap för medicinsk rehabilitering.  

Således rekommenderar ombudsmannen att det pris som betalas för laddningen av en elmoped motsvarar de faktiska kostnaderna. Till exempel i den guide till husbolagen om parkeringen av cyklar (på finska) som publicerades under våren 2019 konstateras följande:

"Elcyklar och olika lätta, eldrivna förflyttningshjälpmedel underlättar vardagen och ger nya möjligheter för rörligheten. Elförbrukningen av dessa hjälpmedel är relativt låg. Även den ivrigaste elcyklisten skulle ha svårt att komma upp till mer än 10 euro per år för laddningen av sin elcykel." (s. 22)

I guiden konstateras också att "husbolagen bör ta hänsyn till att en elmoped som överlåtits som ett hjälpmedel är ett redskap för medicinsk rehabilitering. Således ska förvaring och laddning av elmopeder tillåtas till exempel i utrymmen som reserverats för parkering av cyklar." (s. 22) 

Guiden upprättades av Motiva Oy och Mobinet Oy och finansierades av miljöministeriet. I arbetet deltog också Transport- och kommunikationsverket Traficom, Pyöräilykuntien verkosto ry, Finlands Fastighetsförbund rf och Isännöintiliitto ry.

Diskrimineringsombudsmannen har inte behörighet att beordra husbolag att agera på ett visst sätt eller att ge juridiskt bindande anvisningar. Om ett husbolag förbjuder förvaring och laddning av hjälpmedel kan man lämna in en ansökan till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden om utredning av ärendet. Nämnden kan fatta ett juridiskt bindande beslut om det har skett ett brott mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i ärendet. Ansökan till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan lämnas in enligt följande anvisningar: https://www.yvtltk.fi/sv/index/hakemuksentekeminen.html. Nämnden uppbär ingen avgift för behandlingen av ärenden. Nämnden behandlar inte ett ärende som redan behandlas av en annan myndighet. Nämnden kan förbjuda aktören att fortsätta med den verksamhet som är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Dessutom kan nämnden förelägga aktören att fullgöra sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen. Nämnden kan inte förordna att gottgörelse eller annan ersättning betalas.

19.07.2021