Hoppa till innehåll

En jämlik skola kräver aktiva åtgärder mot diskriminering och rasism

Fostran och undervisning har, vid sidan av hemmet och familjen, stor betydelse som en grund för en god och trygg uppväxt för barn och unga. Vikten av utbildning erkänns också i diskrimineringslagen. Lagen förpliktar utbildningsanordnare att främja likabehandling och att upprätta en likabehandlingsplan.

Alla elever och studeranden har rätt till en trygg och jämlik lärandemiljö. Utbildningssystemet i sin nuvarande form kan dock inte garantera en trygg och jämlik miljö för alla barn. Av kontakter som diskrimineringsombudsmannen mottagit framgår att vi inte har lyckats utrota diskriminering och trakasserier från skolan. Ombudsmannen tar årligen emot ett stort antal kontakter om att barn och unga har utsatts för trakasserier i skolan av andra elever eller tyvärr även av lärare eller andra personer som tillhör läroanstaltens personal.

Trakasserier är diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen. I lagen definieras trakasserier som beteende med vilket man avsiktligt eller faktiskt kränker en persons människovärde. Detta beteende skapar en atmosfär som förknippas med en förbjuden diskrimineringsgrund såsom ursprung, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, och som är kränkande, förödmjukande, hotande, fientlig eller aggressiv.

Både kontakter som diskrimineringsombudsmannen tar emot och undersökningar och utredningar om utbildning visar att personer som tillhör minoriteter har blivit utsatta för fördomar, utanförskap, mobbning och förringande redan i den tidiga barndomen.

Diskrimineringsombudsmannens utredning från 2020 om diskriminering som personer med afrikansk bakgrund upplevt i Finland lyfte fram att rasism förekommer på alla utbildningsstadier, med början redan i småbarnspedagogiken. Bland upplevelserna hos dem som svarade på enkäten och intervjuades för utredningen framgick särskilt rasistiska trakasserier och rasifierade elevhandledningsrutiner.

Det framgår av kontakter som diskrimineringsombudsmannen tagit emot om rasistiska trakasserier i skolor att läroanstalterna inte ingriper i trakasserierna i tillräcklig mån. Detta är oroande.

Varje barn har rätt till en trygg och jämlik lärandemiljö. Rasism och diskriminering ska inte förekomma i skolan och läroanstalterna ska aktivt ingripa i och förebygga diskriminering. 

Främjande av likabehandling kräver ändringar i lagstiftningen och aktiva, konkreta åtgärder

Diskriminering och rasism ska identifieras som ett strukturellt fenomen inom fostran och utbildning och förfaringssätt som stärker jämlikheten behöver utvecklas för att vi ska kunna främja tillgodoseendet av likabehandling inom utbildningen och ingripa i diskriminerande förfaringssätt.

Diskrimineringsombudsmannen anser att förbudet mot trakasserier i diskrimineringslagen bör utnyttjas som en effektivare metod att ingripa i rasistiska trakasserier. I samband med den partiella revideringen av diskrimineringslagen bör läroanstalternas skyldighet att ingripa i trakasserier därför stärkas.

För närvarande anses en arbetsgivares förfarande vara diskriminerande, om arbetsgivaren inte vidtar nödvändiga åtgärder för att undanröja trakasserier mot en medarbetare efter det att arbetsgivaren fått vetskap om trakasserierna. En motsvarande skyldighet att vidta åtgärder borde på läroanstalterna utvidgas att utöver personalen även gälla ingripande i trakasserier mot elever och studerande.

Ansvaret för en trygg lärandemiljö ligger hos läroanstalten och utbildningsanordnaren. Fostringsarbete mot rasism och diskriminering bör inkluderas i lärarnas examensprogram och fortbildning. Vi måste lära oss identifiera och erkänna diskriminerande strukturella förfaringssätt inom utbildning för att kunna avveckla dem.

För att främja tillgodoseendet av likabehandlingen av barn anser diskrimineringsombudsmannen att skyldigheten att planera likabehandling bör omfatta hela utbildningssystemet, även småbarnspedagogiken. Detta skulle innebära att anordnare av småbarnspedagogik, i likhet med läroanstalter och utbildningsanordnare, förpliktas enligt lagen att främja likabehandling och att upprätta en likabehandlingsplan.

Den partiella reformen av diskrimineringslagen är för närvarande på remiss. Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår bland annat att skyldigheten att planera likabehandling utvidgas till småbarnspedagogiken och att utbildningsanordnares skyldighet att ingripa i trakasserier stärks.

Vi måste kunna utveckla vårt utbildningssystem så att alla barn och unga kan känna sig uppskattade som de unika individer som de är i skolan. Starkare ingripande i trakasserier är ett viktigt steg mot detta mål.