Hoppa till innehåll

Framsteg i hur traumapsykologisk kunskap används i arbetet mot människohandel

Jag är till mitt yrke psykolog specialiserad i traumapsykologi, arbetshandledare och utbildare. Under mina arbetsår har jag alltid nu och då stött på människohandel. Jag har mött människohandel i mottagningsarbetet både vid olika organisationers tjänster med låg tröskel, i studenthälsovårdens tjänster och som privat psykoterapeut samt som arbetshandledare för olika arbetsgemenskaper. Jag har i minnes- och traumaforskningens sken strukturerat svårigheter vid myndighetsprocesser bland annat genom att se på hur en allvarlig traumatisering påverkar hur man fungerar i rättssystemet. Detta arbete har lett till föreläsningar och utbildningar inom temat vid polis-, rätts- och gränsbevakningsväsendet samt för yrkesutbildade inom social- och hälsovård.

Det är viktigt att traumapsykologisk kunskap är en del av arbetet mot människohandel. Traumapsykologi hjälper till att förstå hur brottsoffer agerar i en människohandelskontext. De förändringar som en traumatisering orsakar bland annat vad gäller minne, uppfattningsprocess och känsloliv leder till att offret agerar inkonsekvent och, sett ur myndighetsprocessens perspektiv, ibland är besvärlig. Trauma- och minnespsykologisk kunskap ger verktyg för att främja samarbetet med offret samt bland annat att tolka svårigheter med minnet och motsägelser i berättelsen. Traumapsykologi erbjuder metoder att minska risken för att offren ska traumatiseras på nytt under rättsprocessen och i servicesystemen och för att förebygga sekundär traumatisering bland arbetstagarna.

Med hjälp av psykoterapi kan ett allvarligt traumatiserat offer återhämta sig från sina upplevelser. Straffrättsliga processer är långa och psykiskt mycket påfrestande. Till exempel de långa behandlingstiderna och osäkerheten om slutresultatet kräver att man reder ut och klarar av mycket. Med hjälp av ett tillräckligt stabilt och långvarigt stöd kan offret behålla sin funktionsförmåga under utredningen och rättsprocessen. Det är krävande att hjälpa. Enligt mina erfarenheter är det viktigt att psykoterapeuten i sitt arbete har en öppen, överenskommen och planerad kontakt till exempel med rättsbiträdet, organisationerna, socialarbetet och det nätverk som de psykiatriska tjänsterna bildar. Det viktiga är att man utgår från att stöda kunden och dennes behov och inte från rättsprocessen. När känslan av säkerhet och självkänslan har blivit förstörda, behöver kunden mångsidigt och långvarigt stöd för att både i sitt inre liv och konkret i det vardagliga livet ta sig upp på en stadig grund. 

Det är på lång sikt möjligt att återhämta sig från upplevelserna och då är det inte längre offerupplevelsen som definierar jaget. Den förstörda känslan av trygghet och självkänslan har byggts upp på en ny grund och det blir möjligt att hitta den egna potentialen. Det är alltid en framgångshistoria när ett offer konkret och mentalt kan frigöra sig från människohandeln.  Detta kräver enorma mängder psykiskt arbete och psykoterapin kan vara till stor hjälp i detta arbete.