Hoppa till innehåll

Från offer till självständig människa

Pro-tukipiste har sedan början av 2000-talet fått vara med och se hur arbetet mot människohandel har framskridit i Finland både på strukturell och individuell nivå. Kärnan i vårt arbete mot människohandel ligger i att förmedla den förståelse vi genom vårt praktiska kundarbete får till de strukturer och nätverk som är viktiga med tanke på rättigheterna för människohandelsoffer. Vi har suttit på första parkett vad gäller ställningen för människohandelsoffer och samhällets utveckling i frågan. Resultaten från utvecklingen kan idag kallas framgångshistorier.

Personer, i vilkas berättelser vi kunnat identifiera tecken på människohandelsbrott, har ofta kommit till oss på rekommendation av andra personer som säljer sex. Genom att arbeta tillsammans med olika grupper har vi kunnat sprida information om rättigheter och skyldigheter och om möjligheterna att söka hjälp till de miljöer och människor som vi inte annars skulle nå. I de olika grupperna finns också erfarenhetsbaserad kunskap om hur straff- eller uppehållstillståndsprocesserna fungerar och vilka följderna är för en person och närstående till en person som anmäler ett brott.

De människor som vi under årens lopp mött har kunnat fatta medvetna beslut om hur de vill gå vidare i en situation där man kunnat identifiera tecken på människohandel. Under vårt långsiktiga arbete har vi kunnat konstatera vilken katastrofal effekt våld och sexuellt utnyttjande kan ha för en enskild individs liv och välbefinnande. Våra kunder har sökt hjälp hos oss för att få lättillgänglig information och hjälp som brottsoffer, som utlänningar i Finland eller som människor som inte upplevt att de har rätt till samhällets skydd eller till delaktighet. Vi har stött våra kunder i frågor som gäller skam, köns- eller sexuell identitet, diskriminering och osäkerhet och rädslor som kastar en skugga över en enskild persons liv och existens. Vi har kunnat hjälpa våra kunder att få tillgång till livets grundförutsättningar och att uppnå de rättigheter som de i vårt samhälle har rätt till.

En del av våra kunder har sökt sig till nationella Hjälpsystemet för offer för människohandel och ansökt om uppehållstillstånd för offer för människohandel. En del har fått den hjälp de behövt via kommunernas tjänster. För ett stort antal av våra kunder har deras tillgång till tjänster som motsvarar hjälpbehovet krävt ett intensivt stöd från vår organisation. Genom att vårt arbete utgår från organisationerna har vi kunnat bygga en bro mellan de människor vi möter och de finländska servicesystemen. Våra kunder har med vår hjälp fått tillgång till tjänster som tidigare varit främmande för dem. Vi har lyssnat på deras upplevelser och behov och tillsammans byggt upp en förståelse för vilka möjligheter att ta sig framåt i livet det finländska samhället kan erbjuda. Vi har hjälpt våra kunder att förstå värderingarna och systemen i vårt samhälle och hur de myndigheter och organisationer som är viktiga för dem fungerar. Vi har samtidigt också förmedlat och tolkat livssituationerna för våra kunder och deras hjälpbehov till våra samarbetspartners, så att våra kunder kan bli delaktiga och hörda i ärenden som gäller dem själva. Genom våra erfarenheter har vi lärt oss att tala om möjligheterna och rättigheterna för människohandelsoffer på ett konkret och lättförståeligt sätt.

Hjälpbehovet för ett människohandelsoffer kan fortgå och ändra under flera årtionden. Hur man klarar sig är alltid individuellt. Vi har fått uppleva vad det på individuell nivå betyder att rättigheterna för människohandelsoffer tillgodoses. När det gått som bäst har vi fått se en människa som fått en stabil känsla av egenvärde och en erfarenhet av att hen själv kan bestämma vad hen vill göra med sitt liv. Den framgångshistoria som vi på individuell nivå strävar efter i vårt organisationsarbete är att en människa ska få kraft att bli en självständig aktör, vars liv och identitet inte längre definieras av att hen varit offer för människohandelsbrott.