Hoppa till innehåll

Genomförandet av principen om straffrihet utreds

Justitieministeriet har inlett en utredning där man granskar straffrihet för ett brott som ett offer för människohandel har tvingats begå. Utredningen genomförs av diskrimineringsombudsmannen.

Europeiska unionens direktiv om bekämpande av människohandel förpliktar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de nationella myndigheterna har befogenhet att avstå från att lagföra eller straffa människohandelsoffer för deras deltagande i brottslig verksamhet som de har tvingats att begå till följd av att de blivit brottsoffer för människohandel. Bestämmelser om denna princip om straffrihet finns också i Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

I den utredningen som utförs av diskrimineringsombudsmannen granskas nuläget i vår lagstiftning och utvärderas praxis vid tillämpningen av principen om straffrihet. Dessutom samlar man in rekommendationer för att utveckla myndighetspraxisen och eventuellt också lagstiftningen. 

Diskrimineringsombudsmannen är Finlands nationella rapportör om människohandel. Människohandelsrapportören har i uppgift att övervaka arbetet mot människohandel i Finland som en självständig och oberoende aktör. Rapportören anser det viktigt att straffansvaret förverkligas och att människohandel förebyggs genom strukturella åtgärder.
 

Mer information:

Forskare, Jani Hannonen, jani.hannonen(a)oikeus.fi

10.09.2021