Meny

Hur skulle ett regeringsprogram se ut som baserade sig på de skrivningar som presenterades i valpanelen Ode till likabehandling?

Diskrimineringsombudsmannen, Delegationen för etniska relationer ETNO, Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE och Delegationen för likabehandlingsärenden ordnade en paneldiskussion för riksdagspartierna om delaktighet och förebyggande av diskriminering.

Kandidaterna fick till uppgift att för panelen bereda en skrivning i regeringsprogrammet som skulle svara på frågan: Hur kan vi förbättra delaktigheten i synnerhet för etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning under de kommande fyra åren i Finland?

Vi sammanställde ett regeringsprogram, Ode till likabehandling, av de skrivningar som kandidaterna presenterade. I regeringsprogrammet skulle man bland annat skriva in en delreform av diskrimineringslagen och en landsomfattande pilot om anonym rekrytering. Regeringen skulle också förbinda sig till att göra en människorättslig konsekvensbedömning i alla sina propositioner och beslut samt utvidga läroanstalternas skyldighet att ha en likabehandlingsplan till att också gälla småbarnspedagogiken.

Så här skulle regeringsprogrammet se ut i sin helhet:

1. Regeringen inleder ett kulturprojekt för att styra öronmärkta medel till specialgrupper för egen kulturverksamhet. Regeringen har som mål att alla ska kunna ta del av kulturen. 

2. Regeringen inleder en delreform och en uppdatering av diskrimineringslagen. 

3. Regeringen föreskriver en skyldighet för småbarnspedagogiken att lägga upp en likabehandlingsplan i likhet med läroanstalterna.

4. Regeringen förbinder sig att stärka de resurser diskrimineringsombudsmannens byrå har för att sköta uppgifterna på sitt breda verksamhetsfält.

5. Regeringen förbinder sig att förbjuda konkurrensutsättning av service för personer som är i en sårbar ställning.

6. Regeringen inleder en landsomfattande pilot om anonym rekrytering.

7. Regeringen delar ut pengar för positiv särbehandling till alla kommuner så att kommunerna ges öronmärkta anslag som ska användas för positiv särbehandling. 

8. Regeringen förbinder sig att i sin verksamhet och i sina propositioner att göra en människorättslig konsekvensbedömning av sina beslut.

9. Regeringen inleder ett program om mödra- och barnrådgivning med vilket man stöder föräldrarna i likabehandlingsfostran.

10. Regeringen förbinder sig att öka fostran i mänskliga rättigheter i utbildningen.

11. Regeringen har som mål att öka delaktigheten genom att öka smidigheten på arbetsmarknaden.

12. Regeringen utreder i samband med reformen av socialskyddet vilka hinder etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning möter när det gäller att studera, sysselsätta sig, röra sig, bo och umgås socialt. Regeringen inleder ett delaktighetsprogram för att avlägsna dessa hinder.

13. Regeringen har som mål att man ska kunna bo i samma boendemiljö hela sitt liv oberoende av fysiska eller andra begränsningar. Det här kan uppfyllas om man tar konceptet ”ett hus för hela livet” i bruk i planläggningen av stadsstrukturen och planeringen av bostadsbyggande. Konceptet beaktar tillgängligheten i boendemiljön, tillgången till kollektivtrafik, hur behovet av service kan förutses och hur bostadsbyggandet kan varieras.

14. Regeringen går in för att främja integreringen av invandrare i samhället genom att sprida utbudet av bostäder för invandrare inom kommunerna och därmed förhindra att det uppstår etniska bostadsområden.

15. Regeringen förbinder sig att beakta tillgängligheten allt bättre i planläggning, byggande och service av olika slag.

16. Regeringen förbinder sig att öka tolkningen i teckenspråk.

17. Regeringen förbinder sig att ge akt på diskriminering på flera grunder.

27.03.2019