Hoppa till innehåll

Ingen får hållas i förvar utan lagenliga förutsättningar, inte ens under undantagsförhållanden

Under undantagsförhållanden framhävs betydelsen av grundläggande rättigheter i våra liv. Organisationer anpassar sin verksamhet till förhållandena under en kris, och många saker fungerar som förut. När man måste lösa många samhälleligt betydande problem samtidigt kan problemen och rättigheterna för personer i utsatt ställning hamna i bakgrunden.

Till följd av den aktuella krisen har det skett ändringar i behandlingen av asylärenden och ansökningar om uppehållstillstånd som påverkar tillgodoseendet av rättigheterna. Asylsamtal ordnas inte för tillfället. Finlands beskickningar tar inte emot och behandlar inte ansökningar om uppehållstillstånd. Det har skett ändringar i kundservicen för och behandlingen av arbetstillstånd.

Förra veckan uppmanade Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter medlemsstaterna att frige utlänningar som hålls i förvar under krisen som orsakats av coronaepidemin. Många medlemsstater har beslutat att avbryta återsändningar och inte heller genomföra så kallade Dublinåtersändningar inom Europa. Kommissionären lyfte fram att det kan vara lagenligt att ta utlänningar i förvar för att trygga avlägsnandet ur landet endast om avlägsnandet verkligen kommer att genomföras.

Diskrimineringsombudsmannen delges alla beslut om tagande i förvar. Vi följer med hur coronaepidemin påverkar tagande i förvar och frigivning. Det är viktigt att säkerställa att ingen hålls i förvar utan lagenliga förutsättningar. En utlänning som tagits i förvar ska också friges genast när det inte längre finns förutsättningar för att hålla hen i förvar. Myndigheterna ska bedöma situationen kontinuerligt för var och en som tagits i förvar. Diskrimineringsombudsmannen anser att det är svårt att hitta förutsättningar för att hålla asylsökande i förvar om tidpunkten för återsändningen inte är känd eller har flyttats långt in i framtiden på grund av resebegränsningarna eller osäkerheten som coronaepidemin orsakat.

Bestämmelser om tagande i förvar och andra säkringsåtgärder finns i utlänningslagen. Säkringsåtgärder kan vidtas mot en utlänning enligt lagen, om både allmänna och särskilda förutsättningar uppfylls. Tagande i förvar innebär en betydande begränsning av en persons grundläggande fri- och rättigheter, och därför ska det alltid användas som sista metod. Även under exceptionella förhållanden bör man komma ihåg att man enligt lagen inte får begränsa utlänningarnas rättigheter mer än vad som är nödvändigt.