Jämlika möjligheter att njuta av kultur

Diskrimineringsombudsmannen kontaktas regelbundet angående tillgängligheten vid kulturevenemang och biljettförmedlingsföretag. Det kan till exempel vara fråga om brister i tillgängligheten vid ett evenemang, att en toalett som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning saknas, en personlig assistent har tvingats betala för sin biljett, otillräcklig information om tillgängligheten vid ett evenemang eller att en rullstolsplats kan köpas endast genom att ringa till ett avgiftsbelagt nummer. Diskrimineringsombudsmannen uppmuntrar evenemangsarrangörer och biljettförmedlingsföretag att fundera över sina handlingssätt ur jämlikhetens synvinkel och utveckla dem i syfte att främja jämlikhet.  

Finland har förbundit sig vid FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Enligt konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att delta i kulturlivet, rekreations- och fritidsverksamhet samt idrott. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning i tillhandahållandet av tjänster och förutsätter att de som tillhandahåller tjänster gör rimliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning. 

Förra sommaren kontaktades diskrimineringsombudsmannen angående Nationaloperan och -baletten. Operans kundtjänst hade meddelat kunden att en studerande som behöver rullstolsplats inte kan få studeranderabatt på sin biljett. Efter att diskrimineringsombudsmannen hade undersökt saken visade det sig att studeranderabatten också gäller rullstolsplatser, men informationen som kunden fått i kundtjänsten var oriktig. Samtidigt visade det sig emellertid också att Operans praxis att bevilja studeranderabatt på biljetter till en föreställning samma dag inte gällde den del av salongen där rullstolsplatserna finns. Utredningen och samarbetet resulterade i att Nationaloperan ändrade sin prissättning. Numera får studerande rabatt på biljetter till en föreställning samma dag även om de behöver rullstolsplats. Med anledning av detta fall har Nationaloperan också säkerställt att de anställda som arbetar i kundtjänsten känner till att studeranderabatten även gäller rullstolsplatser. 

- Personer med funktionsnedsättning har rätt att på ett jämlikt sätt delta i kulturlivet och på samma sätt som andra njuta av tjänster. Det är bra att Nationaloperan förbättrade sina tjänster för studerande som använder rullstol. I våra samtal med Operan lyfte vi också fram behovet att vidareutveckla förfaringssätten så att personer med funktionsnedsättning har jämlika rättigheter, till exempel i fråga om prissättningen, säger vikarierande diskrimineringsombudsman, byråchef Rainer Hiltunen. 

- Efter att diskrimineringsombudsmannen tagit kontakt förstod vi bättre behoven och önskemålen hos personer som behöver tillgängliga tjänster.  Det ledde till många ändamålsenliga förnyelser. Numera är till exempel rullstolsplatserna förmånligare än tidigare. Rullstolsplatserna i operahuset finns på de bästa platserna i salongen och en kund som använder rullstol kan inte välja en billigare plats någon annanstans i salongen. Induktionsslingan utvidgades också så att den fungerar via en separat mottagare i hela salongen. Tidigare fungerade den bara i ett begränsat område, säger Liisa Riekki, kommunikationsdirektör vid Finlands nationalopera och -balett.

Under de senaste åren har tillgängligheten vid evenemang förbättrats i någon mån. Rullstolsplatser kan till exempel allt oftare reserveras även på nätet och på nätet finns bättre information än tidigare om tillgängligheten på evenemangsplatserna och om biljettförsäljningen. Trots detta finns det fortfarande mycket att göra för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i kulturlivet på ett jämlikt sätt.

Enligt ombudsmannens uppfattning är det till exempel problematiskt om en person som behöver en rullstolsplats måste betala ett betydligt högre pris för sin plats än en person utan funktionsnedsättning som kan välja den allra billigaste platsen.

I diskrimineringsombudsmannens rekommendation (2017) nämns sådana jämlikhetsrelaterade faktorer som bör beaktas när evenemang ordnas. Frågorna i rekommendationen har lyfts fram när ombudsmannen har kontaktats.

Tillgängligheten vid evenemang bör betraktas helhetsinriktat som något som gör det enklare att se, höra, förstå och ta sig fram. Tillgängligheten börjar med förhandsinformation som finns till hands, fortsätter med ankomsten till evenemanget och aktiviteterna där och avslutas med att man lämnar evenemanget. Tillgängligheten är dessutom en säkerhetsfråga. Säkerheten ökar och upplevelsen för alla evenemangsbesökare förbättras om det finns välplanerade skyltar och om det är enkelt att ta sig fram. 

Många personer måste ha en personlig assistent med sig för att kunna delta i kulturlivet och evenemang. Därför rekommenderar diskrimineringsombudsmannen att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i evenemang med sin personliga assistent, tolk eller stödperson utan att det medför extra kostnader och så att en plats åt assistenten kan reserveras i kundens omedelbara närhet.  Behovet av en assistent syns inte alltid utåt. Det är ändamålsenligt och smidigt för alla om man litar på personens anmälan om att han eller hon behöver en assistent.

De som tillhandahåller tjänster ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i varje enskilt fall för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra får allmänt tillgängliga varor och tjänster. Vägran att göra rimliga anpassningar är diskriminering. I praktiken framkommer behovet av anpassningar då personen med funktionsnedsättning lyfter fram behovet. En tillfällig ramp, att läsa upp skriftligt material för en synskadad person, att kommunicera genom skrift med en döv person eller genom att flytta bort löstagbara stolar för att skapa rullstolsplatser är exempel på rimliga anpassningar.

Tillgängligheten berör förutom personer med funktionsnedsättning även en ständigt växande grupp av människor: de äldre, de som rör sig med barnvagn och de som är tillfälligt funktionshindrade. Tillgängligheten går inte ut över någon. Planeringen av ett tillgängligt evenemang börjar med attityderna. Bristande tillgänglighet är ofta bara en fråga om bristande kunskaper. När tillgängligheten under evenemang förbättras ökar också antalet besökare och blir mer varierade.

19.02.2020