Människohandel riktad mot barn och unga – de vuxnas ansvar

Det är viktigt att vi i samhället diskuterar hur vi bättre än i nuläget kan skydda barn och unga mot sexuellt utnyttjande och sexuellt våld. Centralkriminalpolisen informerade nyligen om en brottshärva där flera personer misstänks för sexuellt utnyttjande av barn. Enligt Helsingin Sanomat (på finska) var polisens budskap vid presskonferensen att samhället borde vakna och inse att sådan brottslighet faktiskt förekommer. 

Sexuellt utnyttjande av och människohandel med barn och unga är ett fenomen som är större än en enda brottshärva.  I två nyligen publicerade utredningar behandlades människohandel riktad mot barn och unga samt sexuellt utnyttjande av barn och unga i kommersiellt syfte i Finland. Rädda barnen rf konstaterade i sin utredning (på finska) att sexuellt utnyttjande av barn i kommersiellt syfte och sexuellt våld förekommer i Finland i synnerhet i de digitala medierna, men att det sällan identifieras. Diskrimineringsombudsmannen var en av de sakkunniga som intervjuades för utredningen.

Av den utredning som gjordes av Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) och Hjälpsystemet för offer för människohandel (på finska) framgick å sin sida att människohandel riktad mot barn och unga är ett allmänt utbrett fenomen, vars verkliga omfattning är svår att bedöma. I utredningen observerades att exempelvis finländska barn och unga som placerats utanför hemmet tvingas till brottslighet eller prostitution, men att största delen av brottsligheten aldrig uppdagas. 

Enligt utredningen är speciellt unga som är beroende av rusmedel samt flickor med psykiska problem eller lindrig funktionsnedsättning utsatta för sexuellt utnyttjande. Sociala problem såsom marginalisering och människohandel går ofta hand i hand. Diskrimineringsombudsmannen var medlem i styrgruppen för projektet IHME, som gjorde utredningen.

I Finland har domar under de senaste åren meddelats även för människohandel riktad mot barn och unga och brott som är närbesläktade med människohandel. I största delen av fallen av människohandel med anknytning till sexuellt utnyttjande har både offren och förövarna hört till majoritetsbefolkningen. Barn och unga har lockats med falska löften och utsatts för sexuellt utnyttjande. Förövaren har utnyttjat offrets förtroende och beroendeställning gentemot förövaren eller i övrigt en otrygg situation som uppstått på grund av olika omständigheter. 

Typiskt för många av fallen har varit att förövaren så småningom på ett metodiskt sätt fått ett fastare grepp om offret, de sexuella handlingarna har med tiden blivit gradvis värre och offrets förmåga att försvara sig mot övergreppen har till slut brutit samman. Diskrimineringsombudsmannen behandlade människohandelns dynamik bland annat i sin rapport till riksdagen 2014. 

Många typer av åtgärder krävs för att skydda barn och unga mot utnyttjande. Vi måste förebygga marginalisering, förbättra förmågan att identifiera människohandel och annat utnyttjande i skolorna samt inom social- och hälsovården, tillhandahålla bättre tjänster med låg tröskel och ge polisen mer resurser för att utreda och avslöja människohandels- och sexualbrott, till exempel med en särskild enhet vid polisen för utredning av människohandelsbrott.

Statsrådet är enligt internationella överenskommelser skyldigt att sörja för samordningen av verksamheten mot människohandel och regeringen bör allokera tillräckliga resurser för den här samordningen. Vi behöver också ett omfattande åtgärdsprogram för att minska våldet mot kvinnor, som innefattar åtgärder mot människohandel.

Dessutom är det viktigt att tala om förövarna – de som utnyttjar barn och unga. Försök att köpa sex av barn och unga framgår av enkäten Hälsa i skolan (på finska). Enligt Monika-Naiset liitto ry:s utredning (på engelska) är finländska sexköpare i genomsnitt utbildade män med medelklassbakgrund och familj och många av de sexköpare som besvarade enkäten hade misstänkt att personen som sålde sex var minderårig. Endast drygt 20 procent av de som besvarade enkäten uppgav att de kontaktat polisen eller andra myndigheter när de misstänkte att personen som sålde sex var ett offer för människohandel eller på annat sätt kontrollerade.    

Det är viktigt att komma ihåg att sexköp av en minderårig är sexuellt utnyttjande av barn, oavsett om offret till synes samtycker till sex eller någon form av kompensation har betalats. Skyddet av ett barns kroppsliga integritet är – och bör vara – större i samband med kommersiellt sex. Sexköp av en minderårig är ett brott och att kalla sexuellt utnyttjande av barn sugardejting eller annat motsvarande gör det inte på något sätt mer godtagbart. Förhoppningsvis är det här något som att alla i samhället förstår. 

Vi måste sträva efter att förebygga människohandel – i synnerhet människohandel riktad mot barn och unga – på ett mer effektivt sätt, oavsett om det handlar om sexuellt utnyttjande, tvångsäktenskap eller tvingande till brottslighet. Människohandel är ett allvarligt brott, som är speciellt allvarligt när det riktas mot barn och unga. De vuxna har ansvaret för att skydda barn och unga.