Rekommendationerna av Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) har offentliggjort sin femte rapport om Finland. Kommissionen ger 20 rekommendationer om hur rasism och intolerans kan motverkas i Finland.

ECRI rekommenderar bland annat att diskrimineringsombudsmannens mandat utvidgas så att där ingår rätten att undersöka enskilda påståenden om diskriminering i arbetslivet och rätten att på eget initiativ väcka talan hos en domstol. Kommissionen rekommenderar också att det inrättas lokala och regionala kontor för diskrimineringsombudsmannen och att dessa garanteras tillräcklig finansiering.

Diskrimineringsombudsmannen kontaktas ofta om diskriminering i arbetslivet, även om ombudsmannen har begränsad mandat i frågor som gäller arbetslivet. I enskilda diskrimineringssituationer i arbetslivet övervakar arbetarskyddsmyndigheterna efterlevnaden av diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen kan dock främja likabehandling i arbetslivet genom att bistå arbetsgivarna i planeringen av åtgärder som främjar likabehandling, ge rekommendationer samt vidta åtgärder för att nå förlikning i enskilda diskrimineringsfall.

För oss skulle det vara viktigt att vi kunde ge hjälp i diskrimineringsärenden möjligast mångsidigt på olika livsområden. Ett bredare mandat skulle möjliggöra det bättre än nuläget. Det skulle också stärka rättsskyddet för offer för diskriminering.

11.09.2019