Riksdagen godkände med stor majoritet arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande om diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen

Riksdagen godkände med stor majoritet arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande om vår riksdagsberättelse. Betänkandet innehöll sex resolutioner, bland annat om familjeåterförening och förbättrandet av människohandelsoffers ställning:

Riksdagen förutsätter att regeringen

1. bedömer eventuella behov av att revidera lagstiftningen efter att forskningsprojektet i fråga om diskrimineringslagens funktion har avslutats, 
2. utarbetar de lagändringar som behövs för att möjliggöra att försörjningsförutsättningen inte bör tillämpas på ansökningar om familjeåterförening som lämnats av personer som beviljats flyktingstatus och personer som beviljats sekundärt skydd, 
3. genomför de åtgärder som behövs för att myndigheterna ska ha enhetliga tolkningar av det i grundlagen förutsatta innehållet i oundgänglig försörjning och omsorg, 
4. genomför de åtgärder som behövs för att alla offer ska bemötas jämlikt när det gäller att ordna hjälpinsatser, 
5. utreder eventuella behov av lagändringar i fråga om att försvaga sambandet mellan hjälp till offren och straffprocessen, fokusera hjälpinsatserna på offren och i fråga om grunderna för beviljande av uppehållstillstånd till offer för människohandel, 
6. utreder behovet av lagändringar som gäller att utvidga arbetarskyddsmyndighetens behörighet i anslutning till människohandelsbrott.

Hela riksdagsberättelsen hittas här

01.03.2019