Hoppa till innehåll

Romernas nationaldag – en glädjens dag med påminnelse om fortsatt arbete för jämlikhet

Idag den 8 april firas romernas nationaldag. Dagen är en källa för glädje och en påminnelse on romers drygt 500-åriga ställning som minoritet i Finland och deras grundlagsenliga rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.  

Dessvärre är dock dagen även en påminnelse om den världsomfattande diskriminering som romer utsätts för. Också i Finland möter romer fortfarande diskriminering i vardagen, inte sällan som nedsättande tillmälen eller genom att bli vägrad tillgång till varor och tjänster, helt eller i begränsad omfattning eller med förolämpande villkor. Typiskt och särskilt förolämpande är också, hur självklart och öppet diskrimineringen ofta motiveras. I bakgrunden verkar stereotypa idéer, enlig vilka man anser det tillåtet att kränka romer och inte behandla dessa som individer, utan som representanter för sin grupp. EU-kommissionen publicerade förra året en utredning, EU-barometer, där man konstaterade att finnars attityder mot romer präglas fortfarande av många negativa drag. Fördomarna mot romer som grupp uttrycks som enskilda diskrimineringsfall. 

Diskriminering av romer är ett allvarligt människorättsproblem i Finland. Vårt land får kontinuerlig kritik för detta från internationella organ som bevakar efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Europarådets kommission mot rasism och annan intolerans (ECRI) lyfte fram i sin rapport i höstas de strukturella bristerna i romers delaktighet och jämlikhet, och betonade ansvaret hos lokala och regionala myndigheter att främja likabehandling av romer.  

Romer som grupp har fortfarande klart svagare ekonomisk och social ställning, i jämförelse med andra finländare.  Stadsrådet publicerade i november 2019 en undersökning, enligt vilken fördomar och diskriminering är tydliga bakgrundsfaktorer till romers svaga sysselsättningsgrad. Romers utbildningsnivå har ökat markant de senaste decennierna. Detta har dock på grund av diskrimineringen inte full verkan på sysselsättningstalen.   

Diskriminering på bostadsmarknaden påverkar hela livet 

De senaste åren har den största delen av romers kontakter med diskrimineringsombudsmannen berört boende. Dessa ärenden vittnar om brett förekommande diskriminering och kan inte ses som isolerade händelser. Ombudsmannen ser det därför som en positiv utveckling, att man förra året agerade just mot bostadsdiskriminering även med straffrättsliga medel.  Exempelvis ansåg man det som lagvidrig motivering av hyresvärden, att hänvisa till grannars ovilja att få in romska boenden i huset och därför som ett medvetet fall av olaga diskriminering. Att tillämpa diskrimineringslagstiftning, till och med strafflagen, i denna typ av fall är en viktig signal för romer om att samhället försvarar deras rätt mot diskriminering.

Rätten till bostad är en av våra viktigaste grundrättigheter.  Boendeförhållanden påverkar möjligheten att delta aktivt i arbetslivet och andra samhälleliga aktiviteter och är också en viktig utgångspunkt för kommande generationens möjligheter att ta sig fram i livet. Det är därför viktigt, att särskilt offentliga aktörer på bostadsmarknaden uppmärksammar – förutom sin skyldighet att bedöma varje persons situation individuellt – också den i diskrimineringslagen stadgade skyldigheten att främja likabehandling. Denna skyldighet gäller för myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare och syftar till att motverka diskriminering och hitta lösningar som främjar likabehandling på ett allmänt sätt. Lagen förutsätter att man utvärderar verksamheten ur ett likabehandlingsperspektiv och säkerställer att arbetet bedrivs på ett sätt som möjliggör för alla att uppnå reell jämlikhet. 

Romer känner allt bättre till sina rättigheter, vilket även syns i kontakterna med diskrimineringsombudsmannen. Vi kan idag glädjas åt, att vi har en stor skara romer, som arbetar aktivt för romers jämlikhet –inom den tredje sektor, som enskilda aktivister och som verksamma inom myndigheter. Våra gratulationer till er och till alla romer i Finland!