Hoppa till innehåll

Romsk kund diskriminerad av rederi - diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning

Ett rederi hade förhindrat en romsk kund att stiga ombord på grund av dennes etniska ursprung. I en exceptionell, säkerhetsrelaterad situation hade rederiet beslutat att förhindra alla romska kunder att resa med denna avgång. Att förhindra en hel grupp att stiga ombord utgjorde ändå diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning mellan parterna. Rederiet betalar kunden en gottgörelse på 2 500 euro. Rederiet beklagar den diskriminering som kunden blivit föremål för och förbinder sig till att utbilda sin personal i likabehandling. 

Av diskrimineringsgrunderna är etniskt ursprung en egenskap som har ett särskilt starkt skydd i lagstiftningen. Särbehandling som grundar sig på etniskt ursprung är väldigt sällan tillåten enligt lagen. Även i exceptionella, säkerhetsrelaterade situationer ska tjänsteleverantörer kunna bedöma vad som är ett icke-diskriminerande förfaringssätt i den aktuella situationen. 

Diskrimineringsombudsmannen anser att det är särskilt viktigt att personal som ansvarar för säkerheten får tillräcklig utbildning och anvisningar om förbudet mot diskriminering och om likabehandling.

I förlikningsavtalet åtog rederiet sig att anordna utbildning om diskrimineringsförbudet och förebyggande av diskriminering särskilt till de anställda som ansvarar för bolagets allmänna anvisningar om kontroll- och säkerhetsåtgärder samt de anställda som i plötsliga, säkerhetsrelaterade situationer beslutar om riktlinjer som påverkar kunderna.

Romer utsätts fortfarande ofta för fördomar och negativa attityder som kommer fram som enskilda diskrimineringsfall samt strukturell diskriminering. Många romer blir upprepade gånger utsatta för diskriminering och trakasserier. Diskrimineringslagstiftningen har stor betydelse för utrotning av diskriminering mot romer och för tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna av offer för diskriminering. 

- Romer utsätts ofta för diskriminering i samband med privata tjänster. Det är viktigt att diskriminering mot romer nuförtiden allt oftare leder till påföljder, såsom skadestånd och gottgörelse, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Diskrimineringslagen:

8 § Förbud mot diskriminering

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan.
Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

23 § Gottgörelse

Den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.
 

19.05.2021