Samkommun betalade gottgörelse för rättskränkning på en psykiatrisk avdelning

I slutet av förra året gav riksdagens justitieombudsman Maija Sakslin en anmärkning till Päijät-Häme välfärdssamkommun för lagstridigt förfarande och försummelser i vården av en person med funktionsnedsättning. Patienten hade under isolering i rummet bemötts på ett sätt som kränkte människovärdet och var diskriminerande. Rimliga anpassningar, med vilka personalen skulle ha kunnat säkerställa likabehandling på avdelningen av personen med funktionsnedsättning, hade lämnats ogjorda under hela vårdperioden.

Diskrimineringsombudsmannen har följt detta fall och har även blivit kontaktad i ärendet. Det ledde till att ombudsmannen beslutade att främja ett förlikningsavtal och utbetalning av gottgörelse från samkommunen till ifrågavarande patient.

Nu har förlikningsavtalet undertecknats och gottgörelsen betalats. I avtalet mellan samkommunen och patienten konstateras bland annat att samkommunen ber den diskriminerade patienten om ursäkt och förbinder sig att betala en gottgörelse om 4 500 euro till patienten. Samkommunen förband sig också att hädanefter följa diskrimineringslagen och att utföra alla rimliga anpassningar som behövs för patienter med funktionsnedsättning och även på annat sätt säkerställa att patienter inte behandlas på ett ofördelaktigare sätt än andra patienter på grund av funktionsnedsättning. Samkommunen förbinder sig också att utbilda sin personal.  

Diskrimineringsombudsmannen har enligt 19 § i diskrimineringslagen rätt att främja förlikning i diskrimineringsfall.  Främjande av förlikning hör till ombudsmannens sedvanliga verksamhet. Ombudsmannen har årligen främjat ett tiotal förlikningar i diskrimineringsfall som har skett inom olika livsområden. Det här är första gången som vi främjar en förlikning som grundar sig på ett avgörande av riksdagens justitieombudsman/biträdande justitieombudsmannen.

Diskrimineringslagen

§19 Diskrimineringsombudsmannens uppgifter och behörighet

Diskrimineringsombudsmannen kan inom tillämpningsområdet för denna lag

1) bistå dem som har utsatts för diskriminering när deras klagomål om diskriminering prövas,

2) bistå vid planeringen av främjande åtgärder som avses i 5–7 §,

3) ge allmänna rekommendationer om hur diskriminering kan förebyggas och likabehandling främjas,

4) vidta åtgärder för att åstadkomma förlikning i ett ärende som gäller efterlevnaden av denna lag.

§ 23 Gottgörelse

Den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

Gottgörelse utgör inget hinder för att få ersättning enligt skadeståndslagen (412/1974) eller någon annan lag.

04.02.2019