Studerande fick gottgörelse för trakasserier – kränkande kommentarer från läraren under lektionen

Diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning i ett diskrimineringsfall

Diskrimineringsombudsmannen har förhandlat fram en förlikning i ett ärende som gäller trakasserier som läraren riktat till en studerande på grund av nationalitet. Läraren har hånat estniska personer på ett osakligt sätt inför andra studerande. Förhandlingarna resulterade i att läroanstalten bad den diskriminerade studerande om ursäkt och betalade en gottgörelse på 2000 euro för diskriminering.

En lärare vid Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia gjorde sig skyldig till trakasserierna som studeranden utsattes för. Läraren uttalade sig på ett osakligt sätt om karaktären och inställningen hos personer som kom från studerandes hemland under lektionen. Läroanstalten ingrep omedelbart i lärarens osakliga språkbruk och utfärdade en påföljd från arbetsledningen.

Studeranden kontaktade diskrimineringsombudsmannen som bedömde att det handlade om trakasserier som förbjuds i diskrimineringslagen. I utredningen som diskrimineringsombudsmannen fick konstaterades att trakasserierna skett och ärendet utreddes tillsammans med läroanstalten. Diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä är tillfredsställd med skolans agerande och påminner att läroanstalterna, enligt diskrimineringslagen, har en särskild skyldighet att säkerställa att trakasserier eller annan diskriminering inte förekommer. Det måste göras effektiva ingripanden i trakasserierna.

-Det är särskilt allvarligt när en lärare utsätter en studerande för trakasserier. I detta fall har läraren gjort kränkande uttalanden inför andra studerande vilket är förnedrande. Mobbning är inte enbart en fråga som berör offret. När detta sker måste läroanstalten visa för alla sina studerande att lärarens agerande inte var acceptabelt, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Enligt diskrimineringslagen är läroanstalten ansvarig för trakasserier som en lärare utsätter sina studerande för samt ansvarig för gottgörelse av det som skett.

Trakasserier som grundar sig på en personlig egenskap, som till exempel ursprung, språk, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning är en form av diskriminering. Ett allvarligt kränkande beteende genom vilket en till exempel förnedrande eller hotande stämning skapas mot en person är trakasserier enligt diskrimineringslagen. Kränkningen behöver inte vara avsiktlig.

Som den myndighet som övervakar diskrimineringslagen kan diskrimineringsombudsmannen främja förlikning genom att förhandla mellan offret för diskriminering och den diskriminerande parten. I det skriftliga förlikningsavtalet ber Omnia om ursäkt, förbinder sig att betala gottgörelse till studeranden och förbinder sig att granska sin verksamhet så att något motsvarande inte händer igen.

-I egenskap av en mångkulturell läroanstalt är trygg arbetsmiljö fri från trakasserier samt en öppen inlärningsmiljö hörnstenarna för Omnias verksamhetskultur. Vi tar denna fråga på allvar och vi behandlar frågan tillsammans med personalen och de studerande, vi samtalar och drar lärdom, säger Omnias direktör Sampo Suihko.

Alla läroanstalter har enligt diskrimineringslagen en skyldighet att utarbeta en likabehandlingsplan med  nödvändiga åtgärder för att förhindra diskriminering och främja likabehandling utgående från kartläggningen av respektive läroanstalt. Omnia tillämpar en fastställd likabehandlingsplan.

Ombudsmannen anser det vara viktigt att skolorna tar trakasseriberättelserna på allvar och satsar på förebyggande åtgärder.

 

Diskrimineringslagen:

14 § Trakasserier

Ett beteende som syftar till eller som leder till att en persons människovärde kränks innebär trakasseri, om beteendet har samband med någon av de grunder som anges i 8 § 1 mom. och beteendet utifrån den grunden skapar en stämning som gör att personen förnedras eller förödmjukas eller som är hotfull, fientlig eller aggressiv gentemot honom eller henne.

En arbetsgivares förfarande ska betraktas som diskriminering, om arbetsgivaren efter att ha fått vetskap om att en arbetstagare i sitt arbete har blivit utsatt för trakasserier som avses i 1 mom. underlåter att vidta de åtgärder som står till buds för att undanröja trakasserierna.

23 § Gottgörelse

Den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

06.04.2017