VR diskriminerade passagerare i rullstol – förbättrar nu sin service

Diskrimineringsombudsmannen har främjat förlikning mellan VR-Group AB och en rullstolsburen person då det inte ordnades ersättande transport tillgänglig för passagerare i rullstol under banarbeten. Förlikningen är en följd av ett beslut av diskriminerings- och jämställdhetsnämnden i vilket VR sågs skyldig till diskriminering förbjuden i diskrimineringslagen. I förlikningsavtalet förbinder sig VR till att i fortsättningen ordna ersättande transport som är tillgänlig för passagerare i rullstol.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har i sitt beslut, som vunnit laga kraft, konstaterat att VR- Group AB diskriminerat en person i rullstol på grund av personens funktionsnedsättning eftersom VR inte arrangerade ersättande transport tillgänglig för rullstolsburna i samband med ett planerat banarbete. På grund av detta kunde personen i rullstol inte göra sin inplanerade resa.

Efter nämndens beslut främjade diskrimineringsombudsmannen i god anda förlikning mellan den diskriminerade och VR.

Enligt förlikningsavtalet förbinder sig VR att i fortsättningen arrangera ersättande transporter i samband med planerade banarbeten på jämlikt också åt passagerare i rullstol. VR betalade en gottgörelse åt den diskriminerade personen. VR lovar också utbilda sin personal inom kundservice och förbättra sin kommunikation.

- Det här är ett betydande framsteg i förverkligandet av likabehandlingen hos passagerare med funktionsnedsättning. Det har uppstått problem då den ersättande transporten inte varit tillgänglig. VR har varit samarbetsvilligt och uppvisat att man tar ansvar för att lösa situationen säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

- Vi har uppdaterat våra anvisningar för ersättande transport i samband med banarbeten och vi har gått igenom de nya anvisningarna med personalen. Vi satsar i fortsättningen ännu mer på ickediskrimineringsarbete och på likabehandling av alla våra kunder, berättar Maisa Romanainen, Direktör för passagerartrafiken på VR-Group AB.

*****************************

Diskrimineringslagen:

8 § Förbud mot diskriminering

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan.

Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

15 § Rimliga anpassningar för att likabehandling för personer med funktionsnedsättning ska uppnås

Myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och de som tillhandahåller varor eller tjänster ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra uträtta ärenden hos myndigheter och få utbildning och arbete samt varor och tjänster som tillhandahålls allmänheten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet.

Vid bedömningen av vilka anpassningar som är rimliga beaktas förutom behoven hos personer med funktionsnedsättning även den i 1 mom. avsedda aktörens storlek och ekonomiska ställning, arten och omfattningen av aktörens verksamhet, de uppskattade kostnaderna för anpassningarna och stöd som kan fås för åtgärderna.

23 § Gottgörelse

Den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

05.07.2018