Hatretorik

Vad är hatretorik?

Hatretorik är kommunikation som hetsar till hat mot en person eller en grupp av människor. Kommunikationen kan uttryckas i tal men också exempelvis i skrift, bilder, symboler, musik, teckningar och filmer. 

Enligt Europarådets ministerkommittés definition avses med hatretorik alla sådana uttrycksformer som sprider, uppmuntrar till, främjar eller berättigar etniskt hat, utlänningsfientlighet, antisemitism eller annat hat som grundar sig på intolerans. Hatretorik kan anknyta till exempelvis hudfärg, nationell eller etnisk ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Syftet med hatretorik är oftast att skapa en bild av människor som tillhör en viss minoritetsgrupp som suspekta, opålitliga eller mindre värda. Hatretorik kränker ofta en annan persons människovärde djupt.

Hatretorik kan utgöra diskriminering som strider mot diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannens har till uppgift att bedöma hatretorik ur perspektivet av diskrimineringslagens förbud mot trakasserier. Hatretorik kan utgöra olaglig diskriminering med stöd av diskrimineringslagen, även om den nödvändigtvis inte alltid uppfyller något brottsrekvisit.

Enligt diskrimineringslagen är tal eller uttryck i form av trakasserier förbjudet med vilket man i regel kränker människovärdet av en person som tillhör någon minoritetsgrupp genom att skapa en stämning som gör att personen förnedras eller förödmjukas eller som är aggressiv gentemot honom eller henne. Ett beteende som kränker människovärdet behöver emellertid inte riktas direkt till en viss person för att det ska utgöra trakasserier mot denna person, utan det kan också rikta sig till en grupp av människor. 

Trakasserier som strider mot diskrimineringslagen kan utöver skrivna och talade uttryck utgöras exempelvis av tillgängliggörande och övrigt tillhandahållande av material som kränker människovärdet. Trakasserier kan förekomma oavsett kommunikationsmedel och -miljö, till exempel på sociala medier. Att sprida länkar som innehåller hatretorik kan också utgöra olagliga trakasserier. 

Hatretorikens konsekvenser

Hatretorik riktas mot personer och grupper som väljs ut utifrån deras bakgrund, personliga egenskaper, arbetsuppgifter eller ställningstaganden. Med hatretorik vill man ofta stänga ut vissa personer och grupper från samhället eller tysta vissa grupper av människor. Hatretorik har omfattande negativa mänskliga och samhälleliga konsekvenser. Hatretorik är särskilt skadlig för redan utsatta individer och minoritetsgrupper.

Syftet med hatretorik är allt oftare att påverka samhällsdebatten och beslutsfattandet. Med hatretorik som riktas exempelvis mot politiker, aktivister, tjänstemän, journalister, poliser, åklagare och domare försöker man påverka kärnan i rättsstaten, vilket kan få omfattande negativa konsekvenser för det demokratiska systemets funktionalitet.

Hatretorik kan också uppfylla brottsrekvisit

Straffbar hatretorik är kommunikation som uppfyller brottsrekvisit. Vanliga brottsrubriceringar för straffbar hatretorik är hets mot folkgrupp (ärekränkning), spridande av information som kränker privatlivet samt brott mot trosfrid. Ur samhällets synvinkel är hets mot folkgrupp ett särskilt allvarligt brott som i värsta fall kan exempelvis leda till förföljelse av personer som tillhör etniska minoritetsgrupper och våld mot dem. 

En person som gör sig skyldig till straffbar hatretorik döms oftast till bötesstraff, men om de ovannämnda gärningarna är grova kan de även leda till fängelsestraff.

Hatretorik och yttrandefrihet

Vid bedömningen av hatretorik ska även personens yttrandefrihet beaktas. Yttrande- och åsiktsfriheten är centrala grundläggande och mänskliga rättigheter. Grundlagen garanterar var och en rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Det finns emellertid gränser för yttrandefriheten. Yttrandefriheten får inte åberopas om man kränker andra människors centrala rättigheter. Till exempel kritik mot politik är en del av en fungerande demokrati. Däremot är det inte tillåtet att kränka, hota eller förolämpa människovärdet av människor eller grupper av människor.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i flera ärenden fastställt riktlinjer om hurdana yttranden inte omfattas av skyddet för yttrandefriheten. Även rentav skarp kritik mot exempelvis migrationspolitiken omfattas av yttrandefriheten, men yttranden som till sin natur är exempelvis rasistiska, kvinnofientliga, homo- och transfobiska, islamofobiska eller antisemitiska kränker de grundläggande och mänskliga rättigheterna och hotar användningen av de demokratiska rättigheterna och omfattas därmed inte av skyddet för yttrandefriheten. Factsheet om hatretorik.

Anmäl hatretorik

Om du ser hatretorik till exempel på en webbplats och du misstänker att det strider mot lagen, kan du anmäla det till polisen till exempel med blanketten för nättips. En sådan anmälan kan lämnas till polisen anonymt. 

Diskussionsforum, sociala medier och andra kommunikationskanaler erbjuder ofta också sina egna medel för anmälan av hatretorik. Ofta kan man kontakta administrationen eller använda sig av tjänstens interna anmälningskanal. 

Plattformens administratör är också ansvarig till exempel i situationer där administratören uppmärksammas om olagligt material på webbplatsen, men trots det tillåter medvetet att materialet finns på webbplatsen och inte vidtar några åtgärder för att avlägsna materialet.
Du kan också anmäla hatretorik till diskrimineringsombudsmannen om du misstänker att hatretoriken utgör trakasserier som strider mot diskrimineringslagen. Även en sådan anmälan kan lämnas anonymt. 

Mer information om hatretorik

Mer information om hatretorik finns till exempel här:

Mer om det här ämnet

null Arbetet mot diskriminering och hatretorik i valkampanjer

Arbetet mot diskriminering och hatretorik i valkampanjer

Equinet, det europeiska nätverket av likabehandlingsorgan, har purblicerat en rekommendation för hur diskriminering och hatretorik kan motverkas i valkampanjer.

Icke-diskriminering och jämlikhet är hörnstenarna i de europeiska demokratierna. Under valkampanjer sätts dessa värderingar på prov, och det är oroväckande att så många kampanjer i allt större utsträckning svärtas ner av utpekande av syndabockar, diskriminerande språk och hatretorik runt om i Europa. Det här drabbar vanliga människor och påverkar åtminstone deras värdighet och respekt, men de kan också bli alienerade eller rentav attackerade. Det är tydligt att diskriminerande språk och hatretorik också kan skada den sammanhållande kraften i samhället och leda till en nedåtgående spiral av intolerans och osäkerhet.

Politiker har ett särskilt ansvar när det kommer till detta eftersom de har möjlighet att påverka en bred publik. Politisk retorik är ett effektivt redskap för att skapa förändring och skyddas av yttrandefriheten som är en grundläggande demokratisk rättighet.  Om retoriken däremot används på ett hatiskt och diskriminerande sätt kan det leda till omfattande intolerans och till och med hatbrott. Politiker borde därför nyttja sin yttrandefrihet på ett ansvarsfullt sätt och marknadsföra sina valprogram på ett rättvist och respektfullt sätt.

Media, även sociala medier, har också en viktig roll när det kommer till att undvika att överdriva diskriminerande budskap, i synnerhet när man rapporterar om hatretorik. Med rätt förklaringar och kritiskt tänkande kan media säkerställa en sund och inkluderande offentlig debatt under valkampanjer. 

Varje individ har rätt till likabehandling och att inte bli diskriminerad. Likabehandlingsorgan är oberoende statliga institutioner som stöder individer som har upplevt diskriminering, främjar jämlikhet och motarbetar diskriminering och trakasserier mer allmänt. Det europeiska nätverket för likabehandlingsorgan Equinet har uppdraget att uttala sig som expert för likabehandlingsorgan för att främja likabehandling i Europa och har utvecklat denna rekommendation för att främja valkampanjer utan diskriminering och hatretorik. 

Politiska partier, kandidater och medier (inklusive sociala medier) bör ta till sig vår rekommendation som fokuserar på den allmänna principen om likabehandling, förbud mot diskriminering, tar itu med hatpropaganda, känsliga ämnen och uppmuntrar jämn könsfördelning på kandidatlistorna. Rekommendationen tar upp vikten av likabehandling som en gemensam europeisk värdering, kräver att likabehandling och icke-diskriminering alltid ska respekteras och uppmanar till respekt för de grundläggande värderingarna i våra demokratier och våra gemensamma konstitutionella traditioner. (Pressmeddelande, Equinet 22.3.2019)

Det europeiska nätverket av likabehandlingsorgan Equinet består av 49 likabehandlingsorgan i 36 europeiska länder.  Likabehandlingsorganen är oberoende offentliga institutioner som främjar likabehandling och motverkar diskriminering på grund av kön, ursprung, ålder, sexuell läggning, religion och tro, funktionsnedsättning och andra skäl. 

Mer information om Equinet hittar man här. 

28.03.2019